حبیب ریاحی به پرسشهای تلویزیون برابری درباره زندگی، فعالیت و کتابهایش. حبیب عزیز زندانی سیاسی دوره شاه بوده و از فعالین سازمان راه کارگر است و مترجم بیش از بیست کتاب در زمینه اندیشه های سوسیالیستی است که عمدتا توسط نشر بیدار در آلمان منتشر شده اند. او اکنون هشتاد و یک ستال دارد و ساکن اتریش است. 

 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)