مردم جهان، تحت تاثیر اینترنت و سرعت وسایل ارتباط جمعی دچار آسیب های شده اند، که نیاز به پژوهش دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسان حوضه آسیب شناسی اجتماعی دارد. یکی از این بیماری ها عدم علاقه‌مندی به خواندن متون طولانی وریشه ای چه در وسایل ارتباط جمعی و چه بصورت کتاب نوشتاری، بخصوص در حوضه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، آنان که از این بیماری همه گیر سود می‌برند، قدرت های سیاسی و صاحبان وسایل تولید و متولیان سیستم اقتصادی حاکم بر جهان یعنی نیولیبرالیسم‌اند.
چرا که هرچه دانش توده استثمار شونده اندک باشد،  وعمق فجایعی که در جهان اعم از آسیب محیط زیست، فقر وفلاکت حاکم بر جهان و سلطه گران بر او کمتر آگاه باشد.
عزم مبارزه با سیستم حاکم بر جهان کمتر خواهد بود،، مردم متأسفانه عادت به مطالعه سطحی و متون کوتا که در پخش آنهم آیادی سالطه گران بی‌شک میتواند دخیل باشد نموده اند و بدلیل این شتاب وسایل ارتباط جمعی، خصلت کند و کاو عمقی در مسایلی که به آینده جهان وسرنوشت بشریت مرتبط است و انرا  رقم می‌زند علاقه چندانی نشان داده نمیشود، این بیماری ناخواسته گریبان جهانیان را گرفته است، و نیروهای مسلط بر سرنوشت مردم از این امر راضی و خرسند اند، امیدواریم که کنش‌گران مدنی راهکاری برای مبارزه با این بیماری بیابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)