رهبر و مسئولینِ  فاسدِ  جمهوری اسلامی، از خوزستان، تهران و  هر جایِ  ایران، استفاده  می کنند از نفت، خاک، جنگل، دریا  و آدم ها و هرچیزِ ایران  برایِ  عِیش و نوشِ و خرابی هایِ عیشِ خود و فرزندانشان. وَ  اکنون در کنارِ رنج هایِ همه ی مردمِ ایران، خوزستان و مردمِ خوزستان که  اینهمه قرن تا  همین سال، به دلیلِ  شرایطِ مُحیطیِ جُلگه ای، کمی بیشتر از  مردمِ  ایران  در  رنج بوده اند، به خاطرِ آب که بدونِ آن زندگی ممکن نیست و پس  از  نفت  رُتبه ی مخزنیِ بعدیِ آنها است، به دلیلِ  خرابیِ  جمهوری  اسلامی، جهنّم را تجربه می  کنند.       

وَ  پولِ  نفتِ  خوزستان، کارِ مردمِ خوزستان، همه ی استان ها و مردمِ ایران، آینده ی مردم ِ ایران، خاک و هوا و  دریایِ ایران ، خرجِ  عِیشِ رهبر و مسئولین و  فرزندانِ دیکتاتوریِ خرابِ  جمهوری اسلامی  می  شود، و  من که حقیرتر از خاکِ  پایِ  مردمِ  ایران هستم  می  پرسم :  آیا  بهترین  راه  برایِ  مردمِ  ایران و بخصوص مردمِ  خوزستان  و  هرکه به  خوزستان نزدیکتر است این نیست؟: نابودیِ  پالایشگاه ها و چاه هایِ نفتیِ ایران که درآمدشان همه به جیبِ مُلّاها و نوکرانشان  می ریزد و مردمِ  ایران به خاکِ  سیاه نشسته اند؟ قطع شود تا  چاره ای کنیم.                                                                         

انفجارِ پالایشگاه  و چاهِ  نفتِ همه به سویِ جیبِ آخوند، در ایران، چاره است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)