“با کَمی ساختن” درباره جهانی است که نسل های آینده وارث آن می باشند.
همه ما نگران وقایعی هستیم که برای سیاره ما رخ می دهد؛ این ترانه کاوشی است هم برای در نظر گرفتن نقش فرد و نیز مسئولیت ما در پرداختن به موقعیت کنونی.
به امید آنکه این ترانه فریادی به گوش رسد برای کُنشی بهینه با هر آنچه در اختیار داریم, هر چند کم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)