مصاحبه ما با مایک دیویس بحث گسترده ای در مورد جغرافیای سرمایه داری نئولیبرال است: ویرانی که در اثر بحران های دوگانهء پاندامیک کرونا و سقوط اقتصاد ایجاد شده است.
واکنش های کاملاً ناکافی دولت برای رفع این بحران ها برای کارگران و کارکنان؛ خاستگاه های پاندامیک کرونا و ظهور سویه های جدید ویروس ؛ شرکتهای عظیم دارو سازی و واکسن ها؛ ایدئولوژی سفید برتری؛ پیشینه طبقاتی پایه های اجتماعی ترامپ ؛ نقش ارتجاعی اَبَر کلیساها و مهمتر از همه، آنچه می توانیم در مقابله با این تهاجمات انجام دهیم.
و نشانه های امیدوار کننده مقاومت که در جنبش “زندگی سیاهان مهم است” و دیگر فوران های اجتماعی بوجود آمده است.

The Crisis After Trump—Podcast Edition

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)