شوهر سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکیت الپاین جلو خروج همسرش را گرفت و تیم سمیرا بدون سر مربی راهی ایتالیا شد. این الدنگ از رانتی که جمهوری اسلامی به مردان جامعه ایران بخشیده تا پایه های حکومتش را سفت و سخت بچسبند، استفاده کرد و « اجازه» سفر به سمیرا نداد. سمیرا اولین زنی نیست که در عرصه ورزش با ممانعت شوهرش، از شرکت در مسابقات خارج کشور محروم میشود!
در سال ۹۶ بیست و هشت ورزشکار زن به خاطر مخالفت شوهرانشان قبل از مسابقه، مغلوب شده خانه نشین شدند!
این قانون ارتجاعی است. باید ما فعالین حقوق زن در خارج کشور با برگزار کنندگان مسابقه در ایتالیا تماس گرفته، خواهان این شویم که به جمهوری اسلامی به خاطر این آپارتاید جنسی اعتراض شود. باید در خارج کشور جمهوری ضد زن اسلامی را به خاطر نقض حقوق زن رسوا و بایکوت کرد. هر مسابقه ایی که زنی به این خاطر ممنوع الخروج میشود، باید بدل به پرتگاهی برای هل دادن جمهوری اسلامی شود.
اگر دولت کشوری فرضی جلو خروج ورزشکاران سیاهپوستش را بگیرد، دنیا به عنوان یک حکومت نژاد پرست، او را محکوم میکند. اگر جلو شرکت یهودیان را بگیرند، دولت اسرائیل اعتراض و همه دنیا به عنوان فاشیسم این عمل را محکوم میکند. چرا پس اجازه میدهیم که با زنان ایران این رفتار شده و نظام در برود؟
در عین حال، چنین مردانی هم باید افشا و رسوا شوند. کمپینی باید بگذاریم برای رسوا کردن مردانی که از این قانون استفاده میکنند. مردم باید در شبکه های اجتماعی عکس این مردان را علنی کنند و زیر ان بنویسند که این الدنگ هوادار قانون ضد زن جمهوری اسلامی است! این الدنگ از رانت ضد زن این حکومت استفاده، یک قهرمان زن را از مسابقه محروم کرد! این الدنگ یک همکار و همراه نظام جمهوری اسلامی در اعمال ستم به زن است. باید کاری کرد که رسوا شوند، دیگر نتوانند کنار مطبخ، بی دردسر از مواهب قوانین این حکومت بهره مند شوند.
در عین حال، همه ورزشکاران زنی که چون سمیرا زرگری توسط مردی با تکیه به نظام جمهوری اسلامی اینچنین مورد تبعیض قرار میگیرند، باید یقه این شوهران الدنگ را بگیرند و به بیرون پرتاب کنند. مبارزه برای حق زن از درون خانواده شروع میشود. زنان قوی احتیاج به چنین مردانی که از حسادت میترکند چون آنها پیشروی میکنند، ندارند. یک جایی باید زنان این مملکت تصمیم بگیرند که جلو تبعیض زیر سقف خانه خودشان هم بایستند تا بالاخره در جامعه، نسل جدیدی از مردان رشد کرده، برای اینکه شایسته همراهی زنان باشند، خودشان را تغییر بدهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)