درآن هنگام که سیاهی آسمان، توفان صحرا و مهیب جنگل و خشم دریا همه چیز را درهم نور دیده بود، تک سواران عشق بر آن شدند که سکوت جابرانه و مهیب وحشت را در هم شکنند.
باشد که امروزیان قلم به دست در مهرنامه، گاهنامه و بی‌گاهنامه‌هایشان تاریخی را نشانه روند تا کارنامه پدرانشان را که در طویله اوژیاس سر به آخور قدرت داشتند پاک نمایند.

ما برآن شدیم تا دو روایت رسمی پیرامون نحوه شهادت پاک سرشتان ظلمت ستیز، حمید اشرف و یارانش را برای بازخوانی تاریخ ودرس آموزی رهروان تغییر تاریخ بازگونمائیم.

«پیکارگران اندیشه آزادی»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)