امروزه در سده ی بیست و یکمِ  میلادی، دنیایی بر زمین پیشِ رویِ ما است که با ساختارِ اداریِ نظامِ سرمایه داریِ حاکم بر دنیا و ساز و کارِ این سیستم بر خوشبختیِ و رفاهِ  فردی به هر قیمتی بنا شده، آنچنانکه برایِ رفاه، آسایش و آرزوهایِ نامحدودِ چند نفر، هوا و خاک و دریاهایِ زمین را با آلودگی هایِ مرگبارِ زیست-محیطی آنچنان پُر کرده است که زندگیِ چند میلیاردنفر بر زمین را به تنگنا افکنده است. این سیستم، به دلیلِ اصولِ ساختاری اش، دسترسی به امکاناتِ پزشکی و سلامت را نیز همچون آموزش، رفاه و هر امر دیگرِ زندگی، به مسئله ای فردی تبدیل کرده و به نسبتِ میزانِ پول و سرمایه ی فرد توزیع می کند، در حالی که همین شیوعِ “کرونا” در دنیا  برایِ جهانیان آشکار کرد که تامینِ سلامتِ شخصی چه اندازه به سلامتِ عمومی بسته است.  وَ با اینکه، این  نظامِ “سرمایه داریِ”  کم و بیش  حاکم  بر همه ی دنیا، در همه گیریِ کرونا  در  بُحران هایِ  سختِ  اداری، پولی  و حیثیتی  افتاده،  اکنون  که انواعی از “واکسنِ کرونا” کشف یا اختراع شده (با اینکه هنوز توانِ هیچ یک از این واکسن ها روشن نشده است) وَ این واکسن را  که پیش از آنکه ناجیِ جانِ مردم باشد، با  بازگرداندنِ احتمالیِ شرایطِ اجتماعی به وضعِ عادّی ، نجات بخشِ  بازارهایِ ورشکسته ی نظامِ سرمایه داری در دنیا است، نمی تواند  حتّا  برایِ  نجاتِ موجودیتِ خود، به تعدادِ همه ی انسان هایِ زمین، این واکسن را تولید و  به طورِ رایگان  و برابر در همه ی زمین، توزیع  کند.  بنابر این  کیفیّت و میزانِ پخشِ این واکسن هم  به نسبتِ توانِ پولیِ سرزمینی و به ویژه فردیِ انسان ها خواهد بود و به این ترتیب  کسانی نسبت به دیگران زودتر واکسینه خواهند شد و همچنین احتمالن  واکسنِ مفیدتری دریافت خواهند کرد. همچنین به سببِ ارزش هایِ همین نظامِ حاکم بر دنیا در کامیابیِ فردی در زندگی،آرامشِ خاطرِ بسیاری از  افرادِ واکسینه شده و رهایی از هراسِ  سرایتِ  این بیماری، برخی از آنها را  به رعایتِ  اصولِ پیشگیری  از کرونا بی دقّت و یا  حتّا کاملن بی اعتنا  خواهد کرد.  به این ترتیب  حال که  توزیع و تزریقِ واکسنِ کرونا در دنیا  برابرانه نیست، در حالی که  دسترسیِ بسیاری از انسان ها  تا مدّت ها  امکان پذیر

۱

 نخواهد شد،  این  افرادِ   بی تفاوت به بهداشتِ عمومیِ کرونایی، به پخش کننده هایِ  فعّالِ  کرونا در محیط  تبدیل خواهند شد. آنچنانکه “نظامِ سرمایه داری اجازه می دهد مثلن کسی برایِ دستیابی به جزیره ای شخصی، با آلودگی هایِ کارخانه هایش، زمین را چند درجه  آلوده تر کند.

و افزون بر همه ی اینها، در یک دیکتاتورِ خراب و فرسوده، مانندِ “جمهوریِ اسلامی” در ایران، کرونا و جریانِ واکسنِ کرونا، از این هم پیچیده تر و بدتر است، و آنچنانکه حتّا  در این شرایط که هوشیاریِ بیشترِ مردم نسبت به کرونا ، پایه ی پیشگیری از گسترشِ بیشترِ این بیماری است، اخبار آمارِ مبتلاها و یا در گذشته گانِ کرونا در ایران، با ترفندهایِ سیاسی-امنیتی و به  دروغ  صورت می گیرد، به همین ترتیب در تهیّه، توزیع و تزریقِ  واکسنِ کرونا، امنیّتِ و منافعِ سیاسی و پولی دزدانِ حاکم بر ایران ، است که برایِ این  نظام مهم است و سلامتِ عمومیِ جامعه، کاملن  در حاشیه است.

بنابر این  در  هرجایِ دنیا و به ویژه در ایران که هستید، نسبت به نوع و کیفیّتِ واکسنِ دریافتیِ تان دقّت کنید، که پیش از یک واکسنِ مناسب، شما بهداشت، آرامش و شادمانی نیاز دارید، پس استرس و اضطراب را از خود و خانواده تان دور کنید، امید به دگرگونیِ این زندگی  را در زندگیِتان جاری کنید تا نیرویِ زندگ بر نیرویِ مرگ و مرگ آفرینان چیره شود و مطمئن باشید  که  زمان،  همچون همه ی تاریخ ، اینبار هم  با  گـُشایشیِ  نجات بخش و روشنگر،  انسان و زندگی  بر زمین را از این بیماری و رنج هایش، رها  خواهد  کرد. کسی چه می داند، شاید  حتّا  با  انقلابی بزرگ  بر زمین  و دگرگون کردنِ  همه ی ارزش هایِ  برساخته ی سیاسی و سرمایه داری و آخوندی ؟!

 

  

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)