اخیرا رفیق ابراهیم علیزاده در مصاحبه با رادیو اینترنتی دیالوگ بار دیگر به مسائل مربوط به بحران درونی حزب کمونیست ایران و کومه له پرداخته است. وی مطابق یک بدعت تازه پاسخ مباحث کمیته اجرائی حزب در جلسات گفت و شنود تشکیلاتی را در مصاحبه با رادیو دیالوگ می دهد.

چند ماه پیش هم بعد از برگزاری جلسه کمیته اجرائی با اعضا که طی آن کمیته اجرایی تبیین خود از بحران درونی حزب و راه برون رفت از آن را ارائه داد، وی در مصاحبه با رادیو دیالوگ بدون آنکه به آن جلسه اشاره کند در تقابل با کمیته اجرائی تبیین خود از بحران و کشمکش های درون تشکیلات را ارئه داد.

سپس همان مصاحبه با رادیو دیالوگ را بطور کامل از تلویزیون کومه له پخش کرد، اما اجازه پخش برنامه دیالوگ تلویزیون کومه له که طی آن رفیق حسن شمسی عضو کمیته اجرایی در گفتگو با رفیق محمد کمالی به سخنان وی پاسخ داده بود را نداد و مانع پخش آن برنامه از تلویزیون کومه له شد و اکنون بر خلاف حقایق غیر قابل انکار وجود سانسور نظرات مخالف را منکر می شود.

رفیق ابراهیم در مصاحبه اخیر خود با رادیو دیالوگ ضمن آنکه بار دیگر با لحنی تحقیر آمیز از نازل بودن سطح اختلافات سیاسی و “افسانه صفحه A4” در مورد طرح این اختلافات سخن می گوید، به مسائل تشکیلاتی هم می پردازد. وی در اشاره به جنبه تشکیلاتی کشمکش های درونی حزب از غیر دمکراتیک و غیر عملی و نامناسب بودن آیین نامه برگزاری کنگره سیزدهم حزب که توسط کمیته مرکزی حزب تدوین و تصویب شده سخن می گوید.

کمیته اجرائی حزب در پاسخ به این ادعاها و جهت اطلاع عموم تصمیم گرفت که آیین نامه مصوب کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برای برگزاری کنگره سیزدهم حزب و همچنین فایل صوتی سخنان رفیق صلاح مازوجی که به نمایندگی از کمیته اجرائی حزب در جلسه با اعضا به این نوع ایراد گرفتن ها از آیین نامه پاسخ می دهد را در سطح علنی منتشر نماید.

کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران
۵ بهمن ۱۳۹۹
۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

فایل صوتی سخنان صلاح مازوجی در جلسه گفت و شنود کمیته اجرایی

آیین نامه برگزاری

کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران

آذر ۱۳۹۹ – دسامبر ۲۰۲۰

۱- زمان و مکان برگزاری کنگره:

• کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران در (…) برگزار می شود.
• کنگره در سه محل (سالن …، سالن … و سالن …) که بوسیله خط اینترنتی به هم مرتبط می شوند، برگزار خواهد شد. ( رفقای مقیم در کشورهای اسکاندیناوی می توانند برای شرکت در کنگره در سالن … حضور یابند و رفقای مقیم آلمان، هلند، انگلستان، سوئیس و اتریش می توانند در سالن … حضور به هم رسانند.) چنانچه محدودیت های ناشی از بحران کرونا همچنان ادامه یابد کومیسیون تدارک کنگره نسبت به اضافه کردن سالن محل برگزاری کنگره با انعطاف عمل خواهد کرد بطوریکه بتوان کنگره را سر موعد تعیین شده برگزار کرد.
• نمایندگان کنگره در سه حوزە استرالیا، (کانادا- آمریکا) و … می‌توانند با تجمع در یک مکان از طریق شبکە اینترنت (اسکایپ) در جلسات کنگرە شرکت نمایند.
• تاریخ دقیق و آدرس مکانهای کنگره بعدا به اطلاع خواهد رسید.

٢- دستور جلسات روتین کنگره:

الف – اسناد سیاسی و تشکیلاتی کمیته مرکزی حزب
ب – رسیدگی به قرارها و قطعنامەهای پیشنهادی
ج – انتخاب کمیته مرکزی حزب
بدیهی است کنگره می تواند بعد از استماع و بررسی گزارش کمیته مرکزی مواد دیگری را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

٣- ناظرین پروسه انتخابات نمایندگان برای شرکت در کنگره:

کمیسون تدارک برگزاری کنگرە سیزدهم حزب یک جمع سە نفرە از اعضای خود (رفقا حسن شمسی، محمود قهرمانی و جلال محمدنژاد) را جهت نظارت بر پروسه انتخابات نمایندگان و تأمین ملزومات حضور آنها در کنگره و دیگر امورات تشکیلاتی و فنی مربوط به برگزاری کنگره تعیین کردە است. این رفقا می توانند ناظرین حوزه های انتخاباتی در تشکیلات خارج را تعیین کرده و همچنین یکی از رفقای کمیتە مرکزی در محل را برای سرپرستی این پروسه در تشکیلات علنی کردستان تعیین نمایند.

۴- نحوه حوزه بندی برای انتخاب نمایندگان کنگره:

نظر به اینکه مدت بیش از سه سال است به مرور زمان و بنا به دلایل سیاسی و تشکیلاتی یک قطب بندی در بخش های مختلف تشکیلات شکل گرفته؛ نظر به اینکه این جناح بندی در همه بخش های تشکیلات، تشکیلات داخل شهرها، تشکیلات خارج و تشکیلات علنی کردستان به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. نظر به اینکه در این فضای دو قطبی در جریان انتخابات ها همواره شماری از رفقا احساس می کنند که در کنگره و کنفرانس ها نمایندگی نمی شوند، نظر به اینکه تلاش کمیسیون تدارک کنگره و کمیته مرکزی حزب به منظور جلوگیری از عمیق تر شدن و نهادینه شدن این شکاف و تدوین آیین نامه و ملزومات عملی که شرایط شرکت کلیه اعضای حزب در کنگره را تأمین نماید، و نمایندگی مستقیم اعضا در کنگره سیزدهم حزب را تضمین کند به دلیل تشدید بحران کرونا هم در اروپا و هم در ایران و عراق با موانع و محدودیت های جدی روبرو شده است؛ نظر به اینکه با توجه به این موانع و محدودیت ها برگزاری کنگره با حضور همه اعضا در این شرایط مقدور نیست؛ لذا شرکت در کنگره بر اساس مکانیسم برگزاری انتخابات نمایندگان خواهد بود. به این منظور و با توجه به واقعییات غیر قابل انکاری که فوقا به آن اشاره شد همه تشکیلات های کشوری و یا شهری( در مواردی که تاکنون انتخابات ها بر اساس تقسیمات شهری انجام گرفته است) بر اساس قطب بندی و تقسیم بندی عینی که در کل تشکیلات شکل گرفته به دو حوزه انتخاباتی ۱ و ۲ تقسیم می گردند. اعضا ی حزب در هر کدام از تشکیلات های حزب داوطلبانه و به اختیار خود در یکی از حوزه های انتخاباتی ۱ یا ۲ نام نویسی می کنند و بر اساس سهمیه تعیین شده برای کل تشکیلات نمایندگان خود را برای شرکت در کنگره انتخاب می کنند. در هر کدام از تشکیلات ها چنانچه حداقل سه نفر از اعضا پیدا شوند که خود را با هیچکدام از دو قطب ایجاد شده تداعی نکنند می توانند حوزه انتخابی ۳ را ایجاد کنند.

– بر اساس این جهت گیری بخش علنی تشکیلات کردستان به دو حوزه انتخاباتی ۱ و ۲ تقسیم خواهد شد.

– حوزه بندی هر کدام از تشکیلات های کشوری نروژ، فنلاند، دانمارک، استرالیا، آلمان، هلند و اتریش، سویس، انگلستان، (آمریکا-کانادا)، ترکیه و تشکیلات های شهری استکهلم، وستروس و گوتنبرگ به دو حوزه ۱ و ۲ و یا احتمالا ۳ تقسیم خواهند شد. بر این اساس اعضا در هر کدام از تشکیلات های حزبی بطور داوطلبانه در یکی از حوزه های یک یا دو یه سه نام نویسی می کنند و بر پایه نسبت تعیین شده نمایندگان خود را برای شرکت در کنگره انتخاب می کنند.

تبصرە ١- تعداد اعضای هر حوزه انتخاباتی نباید کمتر از … نفر باشند.

۵- نسبت و نحوه نمایندگی در کنگره:

• نمایندگی در این کنگرە، در تشکیلات خارج از کشور حزب و بخش علنی تشکیلات کردستان بە نسبت ۱ به ۴ تعیین خواهد شد. یعنی در تمام حوزه های انتخاباتی به ازای هر چهار عضو یک نماینده برای شرکت در کنگره انتخاب خواهد شد.
• سهمیه نمایندگان هر حوزه انتخاباتی ۱ یا ۲ و یا ۳ بر اساس اعلام تعداد اعضای آن حوزه از جانب ناظر حوزۀ مربوطه ( در ارتباط با مسئولین آن حوزه) از جانب کمیسیون تدارک کنگره تعیین و اعلام خواهد شد.
• در این کنگره حداکثر … نفر از اعضای حزب در بخش تشکیلات مخفی شرکت خواهند کرد. سهمیۀ تکش از میان این … نفر را کمیته تشکیلات شهرها در هماهنگی با کمیتە تکش تعیین می کند. کنگره در مورد قطعیت رأی رفقای تشکیلات مخفی تصمیم خواهد گرفت.

۶- کاندیداتوری و شرکت در انتخابات:

• رفقای عضو فقط در یک حوزه انتخاباتی می توانند خود را کاندید کنند. در صورتیکه رفیقی بخواهد در حوزە انتخاباتی خارج از حوزه محل فعالیت خودش خود را کاندید کند لازم است قبل از موعد بسته شدن لیست کاندیداها، تصمیم خود را به اطلاع ناظر حوزه های انتخاباتی مربوطه و ناظر کل انتخابات برساند.
• اعضا فقط در حوزه محل فعالیت خودشان می توانند رأی بدهند. واگذاری رأی هر رفیق به رفیق دیگر مجاز نیست و چنانچه رفیقی به هر دلیل نمی‌تواند درجلسۀ انتخابات حضور یابد رأی خود را مستقیمأ برای ناظر حوزه ارسال نماید و ناظر حوزه را از چگونگی ارسال رأی خود مطلع سازد.

۷- رأی گیری و انتخابات:

در کلیه حوزه های انتخاباتی، انتخاب نمایندگان بر حسب احراز اکثریت مطلق آرا یعنی حدنصاب نصف بعلاوه‌ یک آراء خواهد بود.

تبصره ١- چنانچە تعداد نمایندگان انتخاب شده در دور اول کمتر از سهمیه تعیین شده باشد، در کردستان و حوزه هایی که برگزاری دور دوم انتخابات ممکن باشد، از طریق دور دوم انتخابات بقیۀ نمایندگان انتخابات شوند. چنانچه به دلیل عدم حضور تعدادی از اعضا دور دوم انتخابات ممکن نباشد، مابقی نمایندگان بە ترتیب از بین رفقایی که بیشترین آراء را آوردەاند تکمیل خواهد شد.

تبصره ٢- در مواردی که دو یا چند نفر از رفقای کاندید دارای آراء مساوی باشند و سهمیه تعیین شده برای آن حوزه اجازه ندهد رفقایی که آراء مساوی آورده اند به عنوان نماینده به کنگره بیایند، لازم است درصورت امکان برای آنها یک دور دیگر انتخابات انجام گیرد و در غیر این صورت در تماس با ناظر کل انتخابات تصمیم لازم اتخاذ می گردد.

۸- واجدین شرایط برای شرکت در پروسه انتخابات نمایندگان کنگره:

• رفقایی که بعد از قرار کمیته اجرائی حزب در مورد توقف عضوگیری که مورد تأیید کمیته مرکزی حزب نیز قرار گرفته است به عضویت پذیرفته شده اند، عضو حزب بحساب نمی آیند و نمی توانند در پروسه انتخابات نمایندگان و در کنگره شرکت نمایند.
• اعضایی که اخراج شده اند و اخراج آنها برخلاف موازین اساسنامه ای به تأیید ارگان بالاتر حزبی نرسیده است، کماکان عضو حزب بشمار می آیند و می توانند در پروسه انتخابات نمایندگان شرکت نمایند.
• رفقایی که سالهاست که از فعالیت های حزبی عملا فاصله گرفته اند و در هیچ عرصه ای از سوخت و ساز حزبی مشارکت نکرده و حداقل انتظارات حزب از یک عضو حزب را تأمین و برآورده نکرده اند مطابق “سند ارتقای فعالیت اعضای تشکیلات خارج از کشور” مصوب کمیته مرکزی حزب نمی توانند در پروسه انتخابات نمایندگان و در کنگره شرکت نمایند.

۹- ناظرین کنگره و مهمانان:

• اعضای کمیته مرکزی حزب که در هیچ یک از حوزه های انتخاباتی خود را کاندید نکرده و به عنوان نماینده انتخاب نشده اند، می توانند به عنوان ناظر در کنگره شرکت نمایند.
• کمیته مرکزی حزب می تواند از میان احزاب و دوستان و نزدیکان حزب رفقایی را به عنوان مهمان برای شرکت در مباحث سیاسی به کنگره دعوت کند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

آذر ۱۳۹۹
نوامبر ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)