باز هم هجوم حکومت ایران بە کردستان!

بیاد بیاوریم که از همان آغاز حکومت اسلامی ایران هجوم های گستردە بە کردستان، بە یکی از شاخص های فرا افکنی بحران های حکومتی بە منطقە کردستان بودەاست .

از نوروز ١٣۵٨ (مارس ١٩٧٩) و مرداد ١٣۵٨ (سپتامبر١٩٧٩) و بعد از آن شاهد بودەایم کە در شرایط بحرانی، صدها بار حکومت اسلامی با ایجاد بلوا، اعدام ها (بیش از نیمی از اعدام ها متعلق بە کردستان است)! فاجعە آفریدە است.

دراین چند روزە بیش از ٧٠ نفراز جوانان کردستان (از اشنویە تا کرمانشاە وملایر) کە عمدتا بە فعالیتهای حفاظت از محیط زیست ، مبارزە با اعتیاد ، خدمات داوطلبانە فرهنگی وادبی مشغول بودەاند، دستگیر شدە و بیم آن می‌رود کە طبق روال حکومت اسلامی با ارعاب وشکنجە مجبور بە اعتراف‌های دروغین شدە و سناریوهای بی مبنای نهادهای امنیتی ایران در جهت مشوب اذهان عمومی مطرح گردد.

ما هم‌صدا با هزاران فریاد آزادی‌خواە و عدالت‌جو از همە آزادی‌خواهان و نهادهای دفاع از حقوق بشر خواهانیم کە به هر طریق ممکن از این دستگیرشدگان کە جان و روانشان در معرض خطر است، حمایت کنند و مانع از اعمال جنایت‌های امنیتی حکومت اسلامی شوند .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
جمعیت کردهای مقیم فرانسە
اتحاد بین‌المللی درحمایت از کارگران در ایران

۲۳/ژانویه /۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)