در چنین روزی ۲۲ ژانویه ۱۸۹۱ آنتونیو گرامشی* فیلسوف مارکسیست ایتالیایی در ساردینیا متولد شد. نظریه هژمونی، مهم ترین سهم او در جنبش کارگران بوده است که در آن توضیح می‌دهد چگونه طبقه سرمایه‌دار بیشتر اوقات قدرت خود را نه از طریق خشونت و سرکوب عریان بلکه با ایدئولوژی و سلطه فرهنگی حفظ می کند.
او یکی از بزرگترین نظریه پردازان سیاست و فرهنگ مدرن است اما باور داشت که ایده های بزرگ فقط متعلق به روشنفکران نیست و تاکید داشت که کارگران باید خود رهبران سازمان هایشان باشند.

*Antonio Gramsci

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)