تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با دو فعال سیاسی چپ ایرانی در امریکا: فریدا آفاری از فعالین اتحادیه سوسیالیستهای خاورمیانه در ایالت کالیفرنیا و شادیارعمرانی روزنامه نگار و پژوهشگر جغرافیای انسانی در ایالت واشنگتدرباره ناکامی ترامپیسم و کودتای فاشیستی، همسویی بخشی از اپوزیسیون راست _ سلطنت طلبان – با این یورش ارتجاعی، آینده ترامپ و صف آرایی احزاب سیاسی در امریکا و جایگاه نیروی سوم ترقیخواه و چپ در جنبشهای اجتماعی گوناگون:
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_QEQdMAKBgE&t=1163s

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)