حادثه درگیری پارک گیزی در شمال شهر استانبول همانند جرقه ای منجر به یک انفجار اجتماعی در ترکیه گردید. رژیم اسلامی اردوغان با سرکوب وحشیانه پلیس و لباس شخصی های خود نشان داد، که رژیم ترکیه هنوز فرسنگها با یک دمکراسی غربی فاصله دارد. اما برعکس مردم ترکیه نشان دادند، که برای کسب حقوق مدنی خود یکصدا هستند. هیچ چارچوپ ایدئولوژیکی مانع از اعتراضات و مشارکت انها بر علیه حرکت وحشیانه رژیم ترکیه نگردید. بلکه حرکت وحشیانه پلیس ترکیه نشان داد، که تنها با مشارکت سازمانیافته مردمی می توان در مقابل این وحشی گری از حقوق مددنی خود دفاع کرد.. این ویدیو نمایانگر مقاومت و مشارکت جمعی مردم استانبول را در مقابل یک رژیم اسلامی ورشکسته نشان می دهد. ترکهای استانبول با این حرکت شجاعانه خود نشان دادند، که حق گرفتنی ست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)