مورخان، در آینده، تاریخ جهان را به سه دوره تقسیم خواهند کرد: جهان پیشاکرونا، جهان درگیر کرونا و جهان پس از کرونا. ما، در زمانی که این مقاله نوشته می‌شود، در نوعی برزخ تاریخ به سر می‌بریم؛ نه دوران پیشاکرونا محو شده است، نه دوران پساکرونا شکل گرفته و شیوع کرونا هنوز در جریان است. فرضیه‌های مختلفی در مورد دوران درگیر کرونا و عمر و گستره‌ی آن هست. از جمله این سه:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)