ابوالقاسم سرحدى زاده از ياران نزديك سيد كاظم موسوى بجنوردى بود كه اولين گروه مسلحانه براى براندازى سلطنت را در سال ١٣٤١ تشكيل دادند و در سال ١٣٤٤ تمام اعضاى اصلى دستگير شدند ، هر چند حزب ملل اسلامى هيج حركت مسلحانه اى را انجام نداد و هنگام دستگيري أعضاء و فروپاشى حزب فقط دو قبضه كلت داشتند اما همين سرآغاز و محركى شد براى شكل گيرى ديگر گروه هاى مسلح مخالف حاكميت.
سرحدى زاده ابتدا به اعدام و سپس با يك درجه تخفيف به ١٥ سال حبس محكوم شد كه پس از گذراندن ١٣ سال و با وقوع انقلاب آزاد شد.
در حقيقت حزب ملل اسلامى و ديگر گروه هاى مسلح پس از آن به شدت تحت تأثير خيزشهاى مسلحانه ماركسيستي و عدالت محور جهاني آن زمان بودند كه تب و تابش تقريبا تمام جهان را در بر گرفته بود ، منتهى در ايران با رنكى از مذهب سعى در پوشش خمير مايه سوسياليستى حركت هاى مسلحانه داشتند.
سرحدى زاده بعد از انقلاب ، مدت كوتاهى رئيس شوراى سرپرستى زندان ها بود و سپس مدتى عضو شوراى سرپرستى و قائم مقام بنياد مستضعفان شد و بعد هم وزير كار در دولت مهندس موسوى بود كه درست در همان زمان با شوراى نگهبان بر سر حق بيمه كارگران در كارگاه هاى زير پنج نَفَر درگير شد، سرحدى زاده معتقد بود كارفرما بايد كارگر را در اين كارگاه ها بيمه كند و شوراى نگهبان اين را خلاف شرع ميدانست .
سرحدى زاده در ادوار سوم و پنجم و ششم نماينده مجلس از تهران بود كه در دور ششم به علت سكته مغزى از ادامه كار باز ماند
سرحدى زاده حزب اسلامى كار را تأسيس كرد كه اين حزب هيچگاه نقش موثرى در روابط و مناسبات سياسى نداشت .
ابوالقاسم سرحدى زاده جزو نسلى بود كه تمام آرمانشان عدالت اجتماعى بود و به قطع ميتوان گفت هيچكاه نتوانستند به هدفشان برسند .
نسلى كه روزى با دو قبضه كلت ميخواستند جهان را متاثر كنند ، نسلى كه سوسياليسم را با رنگ مذهب ميخواست، نسلى كه سال ها بعد از انقلاب متوجه شدند آرمانهايشان هيچ شد،، عدالت اجتماعى با رنگ مذهب كه عدالت اجتماعيش فرو ريخت و از مذهبش هم فقط يك رنگ و يك پوسته ماند .
خليلى
پ.ن : عكس اول متن از صفحه استاد حميد تمجيدى

Hamid Tamjidi

در حال مصاحبه با ابوالقاسم سرحدى زاده در مستند ” ميعاد در سپيده دم ” كه هيچگاه پخش نشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)