رضا شاه هر گاه از ملکى خوشش میامد به آنجا میرفت و میگفت : عجب خانه یا باغ یا زمین خوبى دارید و بعد خارج میشد!! بعد از این فرمایش شاه قدر قدرت قوى شوکت ، اطرافیان به صاحب ملک میگفتند بهتر است این ملک را تقدیم اعلیحضرت کنید، در واقع این جمله “عجب ملکى خوبى دارید” ، معنیش این بود که قید ملکت را بزن.
تا اینکه رضا شاه به ملک فرمانفرما (فرمانیه فعلى) رفت و بعد از خوردن چاى فرمودند: عجب ملکى دارید جناب فرمانفرما !!!! و بیرون رفتند
دنبالچه هاى اعلیحضرت هم طبق روال به فرمانفرما گفتند بهتر است قسمتى از باغ را تقدیم اعلیحضرت کنید !!
فرمانفرما که تا آن روز بخش زیادى از املاکش به تصرف دربار درامده بود عصبی شد و گفت: بفرمائید تنبان بنده را هم تقدیم اعلیحضرت کنید !!
حضرت امام امت در ایام مبارز و مقارن با دهه چهل شمسى فرمودند: همین اداره اوقاف را به ما بدهید و بعد ببینید که فقیرى در مملکت پیدا میشود؟؟؟
گذشت و اداره اوقاف که هیچ، مملکت با تمام ثروتش به دست روحانیت افتاد و تا امروز که شکاف طبقاتى روى دوران مغفوران رضا شاه و محمد رضا شاه را سفید کرد که هیچ، حالا همان اداره اوقاف که قرار بود دادرس محرومان شود خودش یک پا مستکبر شده و از وقف خوارى به زمین و دشت و مرتع خوارى افتاده
همین فقط مانده
بفرمائید تنبان بنده را هم تقدیم اوقاف کنید
خلیلى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)