رضا شاه هر گاه از ملكى خوشش ميامد به آنجا ميرفت و ميگفت : عجب خانه يا باغ يا زمين خوبى داريد و بعد خارج ميشد!! بعد از اين فرمايش شاه قدر قدرت قوى شوكت ، اطرافيان به صاحب ملك ميگفتند بهتر است اين ملك را تقديم اعليحضرت كنيد، در واقع اين جمله “عجب ملكى خوبى داريد” ، معنيش اين بود كه قيد ملكت را بزن.
تا اينكه رضا شاه به ملك فرمانفرما (فرمانيه فعلى) رفت و بعد از خوردن چاى فرمودند: عجب ملكى داريد جناب فرمانفرما !!!! و بيرون رفتند
دنبالچه هاى اعليحضرت هم طبق روال به فرمانفرما گفتند بهتر است قسمتى از باغ را تقديم اعليحضرت كنيد !!
فرمانفرما كه تا آن روز بخش زيادى از املاكش به تصرف دربار درامده بود عصبي شد و گفت: بفرمائيد تنبان بنده را هم تقديم اعليحضرت كنيد !!
حضرت امام امت در ايام مبارز و مقارن با دهه چهل شمسى فرمودند: همين اداره اوقاف را به ما بدهيد و بعد ببينيد كه فقيرى در مملكت پيدا ميشود؟؟؟
گذشت و اداره اوقاف كه هيچ، مملكت با تمام ثروتش به دست روحانيت افتاد و تا امروز كه شكاف طبقاتى روى دوران مغفوران رضا شاه و محمد رضا شاه را سفيد كرد كه هيچ، حالا همان اداره اوقاف كه قرار بود دادرس محرومان شود خودش يك پا مستكبر شده و از وقف خوارى به زمين و دشت و مرتع خوارى افتاده
همين فقط مانده
بفرمائيد تنبان بنده را هم تقديم اوقاف كنيد
خليلى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)