چرا تیم احمدی نژاد به این شدت بدنبال پیروزی ترامپ است ؟؟
مبارزه با گلوبالیست کلید واژه چه حرکتی خواهد بود؟؟
عبدرالرضا داوری عنوان معاون مطبوعاتی احمدی نژاد را هنوز هم دارد، داوری در یک ماه گذشته در توئیتر مشغول به تبلیغ برای پیروزی ترامپ است و به شدت شباهتهای احمدی نژاد و ترامپ را تبلیغ میکند
تیم احمدی نژاد چرا چشم امید به پیروزی ترامپ دارد؟؟
در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات پیش رو، تیم احمدی نژاد و همفکرانشان و جریان پایداری نزدیک به مصباح یزدی چه توقعی از ترامپ خواهند داشت ؟؟
یا بهتر است بپرسیم چه زد و بندی ممکن است صورت گرفته باشد که این تیم اینچنین بی محابا از پیروزی ترامپ حمایت میکنند ؟؟
به هم رسیدن دو جریان پوپولیست بر سر واژه “گلوبالیست” و مبارزه با آن از کجا نشات میگیرد؟؟
واژه مبارزه با گلوبالیست برای جریان یا شخصی که شلدون ادلسون حامی آن است بیشتر از یک شوخی بی مزه نیست
حال سوال این است که تیم احمدی نژاد را کدام شلدون ادلسون ایرانی یا شرقی حمایت میکند که این دو جریان اینچنین به احساس نزدیکی میکنند؟؟
این نزدیکی تا بدانجا پیشرفته که داوری توئیتی هشدارگونه خطاب به ترامپ منتشر کرد و انتخابات ۲۰۲۰ امریکا را به اتنخابات ۱۳۸۸ ایران تشبیه کرد و خواهان آمادگی ترامپ برای حوادث بعد از انتخابات شد ، هر چند سریعا توئیت را از صفحه پاک کرد اما رد یک دلداگی عمیق همچنان در جریان بهاریها نسبت به ترامپ مشهود است و معلوم نیست تیم بهاریها و پایدارچی ها به عنوان پدر معنوی احمدی نژاد خواب چه خزانی را برای مملکت دیده اند.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)