ماه شهريورفراميرسد ، صدای دژخيم درسلولها مي پيچد ، نامها صدازده می شود ، تشويش ، هيجان وناباوری در همه سو موج ميزند ، هنوز فكری روشنی خود راباز نيافته فكری ديگر، چه دقايق سنگينی است وچه كوتاه بود اين سالها وهنوز طنابهای اعدام ازحركت بازنايستاده است كه پيكرهای مقدس ديگری را بسوی خود فرا ميخواند و لحظاتی بعد آن تفكر آن تالم آن تشويش ودلواپسی همراه با شبنم های محزونی كه برپيشا نيها فرياد آزادگی راميخواند همه وهر يك به يكباره محو ميشود وبر پيكره خاكی این زمین جز نام چیزی بر جای نمی ماند.
آری؛ تو، تكرارهمه گستر تاريخ سرزمين شرم آ گين منی در هنگامی كه تقدم شعف انگيز زاده شدنتان را در وقت رفتن به ياد می آورد ؛ تولدی كه درانقطاع به خون نشسته يك فرياد زاده شد و خود را اسطوره وار درقلل تفاخر انسانيت درتداوم اعصار قرار داد ؛ و سرزمين من به ياد می آورد كه چگونه در تكراری به وسعت هستی، فرزندان رشيد خود را با آه و خون درآغوش كشيده است ؛ كه مزدك را، در دفاع از برابری ، شرف و نواميس آدمی بدون سر درخاك خفت و بابك را، بدون دست ، بدون پا ، واما با صورتي گلگون انقطاع تنفس وفرياد خويش را برای رفيقان بر جای گذاشت و پرغرور استوار چشم برهم فروبست وآنان نيز چنان بسيار هم رزمان خود، در نفير آن صدايی كه به ظاهر قطع گشت است،در دفاع از هر حقوقي كه به ظلم آن ستمگر برستم برها روا گشت است وآنان را به استضعاف شرم انگيزی افكندست، كه پيشا پيش،هم دوشادوش مرگ بود كه باز ايستادند.
آری؛ تاريخ ايران مشحون وآكنده از جنايات بسياری است كه جباران در ادوار مختلف برفرزندان شريف وشجاع وطنمان اعمال نمودند و جناياتی كه در طول چند سال گذشته صورت گرفت نموداری استثنايی نبود بلكه تكراری در قاعده گسترده جنايات جباران تاريخ ايران بوده است.
سالها از پس هم سپری خواهد شد،كودكان امروز نسل پرشورآينده خواهند شد ، تمكين به وضعيت امروز ما كه اينچنين مقبوليتی ميليونی وعامه يافته است درافكار جستجوگر آنان پاسخی نخواهد بود، آنان از ما به عنوان نسلی مغلوب نام خواهند برد؛ وما،درآن كنكاش،درآن افكار،درآن شور و شعور فكرنسلهای آينده از فروزان شعله های خشم ايران نام خواهيم برد و خواهيم گفت كه بودند ، ولی اكنون همه يكسر به خون خفتند اكنون . سالها از پس هم سپری خواهد شد، دهها و صدها سال وما انسانهای گمنامی خواهيم بود كه روزی دراين ديار زيستيم ، درآن هنگام بيابانهای خاوران دشت گلگونی خواهد شد كه بر بلندای آن اين جمله كه قلب تپنده هر انسان رهگذری را به لرزش در خواهد آورد حك خواهد شد كه ای كسی كه ازاينجا می گذری برو به مردم ايران بگو كه ما به خاطر آزادی شما دراينجا آرميده ايم.
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری دمكراتيك ايران
شهريورماه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)