ماه شهریورفرامیرسد ، صدای دژخیم درسلولها می پیچد ، نامها صدازده می شود ، تشویش ، هیجان وناباوری در همه سو موج میزند ، هنوز فکری روشنی خود راباز نیافته فکری دیگر، چه دقایق سنگینی است وچه کوتاه بود این سالها وهنوز طنابهای اعدام ازحرکت بازنایستاده است که پیکرهای مقدس دیگری را بسوی خود فرا میخواند و لحظاتی بعد آن تفکر آن تالم آن تشویش ودلواپسی همراه با شبنم های محزونی که برپیشا نیها فریاد آزادگی رامیخواند همه وهر یک به یکباره محو میشود وبر پیکره خاکی این زمین جز نام چیزی بر جای نمی ماند.
آری؛ تو، تکرارهمه گستر تاریخ سرزمین شرم آ گین منی در هنگامی که تقدم شعف انگیز زاده شدنتان را در وقت رفتن به یاد می آورد ؛ تولدی که درانقطاع به خون نشسته یک فریاد زاده شد و خود را اسطوره وار درقلل تفاخر انسانیت درتداوم اعصار قرار داد ؛ و سرزمین من به یاد می آورد که چگونه در تکراری به وسعت هستی، فرزندان رشید خود را با آه و خون درآغوش کشیده است ؛ که مزدک را، در دفاع از برابری ، شرف و نوامیس آدمی بدون سر درخاک خفت و بابک را، بدون دست ، بدون پا ، واما با صورتی گلگون انقطاع تنفس وفریاد خویش را برای رفیقان بر جای گذاشت و پرغرور استوار چشم برهم فروبست وآنان نیز چنان بسیار هم رزمان خود، در نفیر آن صدایی که به ظاهر قطع گشت است،در دفاع از هر حقوقی که به ظلم آن ستمگر برستم برها روا گشت است وآنان را به استضعاف شرم انگیزی افکندست، که پیشا پیش،هم دوشادوش مرگ بود که باز ایستادند.
آری؛ تاریخ ایران مشحون وآکنده از جنایات بسیاری است که جباران در ادوار مختلف برفرزندان شریف وشجاع وطنمان اعمال نمودند و جنایاتی که در طول چند سال گذشته صورت گرفت نموداری استثنایی نبود بلکه تکراری در قاعده گسترده جنایات جباران تاریخ ایران بوده است.
سالها از پس هم سپری خواهد شد،کودکان امروز نسل پرشورآینده خواهند شد ، تمکین به وضعیت امروز ما که اینچنین مقبولیتی میلیونی وعامه یافته است درافکار جستجوگر آنان پاسخی نخواهد بود، آنان از ما به عنوان نسلی مغلوب نام خواهند برد؛ وما،درآن کنکاش،درآن افکار،درآن شور و شعور فکرنسلهای آینده از فروزان شعله های خشم ایران نام خواهیم برد و خواهیم گفت که بودند ، ولی اکنون همه یکسر به خون خفتند اکنون . سالها از پس هم سپری خواهد شد، دهها و صدها سال وما انسانهای گمنامی خواهیم بود که روزی دراین دیار زیستیم ، درآن هنگام بیابانهای خاوران دشت گلگونی خواهد شد که بر بلندای آن این جمله که قلب تپنده هر انسان رهگذری را به لرزش در خواهد آورد حک خواهد شد که ای کسی که ازاینجا می گذری برو به مردم ایران بگو که ما به خاطر آزادی شما دراینجا آرمیده ایم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری دمکراتیک ایران
شهریورماه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)