به باور من جنگ قره باغ اغاز یک پروژه مشترک الاهه های جنگ و حاکمان جهان در منطقه و ابتدا در سرزمین اشغالی مان است.برای اثبات این ادعا دلایل و تحلیلها و مستندات خود را تقدیم میکنم.

مقدمه
به باور من رژیم مرتجع و جنایتکار حاکم گشته (کارگزاری شده) در ایران در فرایند یک توطئه مشترک اربابان جهان و دولتهای قدرتمند جهان پی ریزی شد.برای اثبات ادعای خود تنها کافیست به تاریخ معاصر سرزمینمان در تعویض توطئه امیز کارگزاران سلطنتی و نهایتا اسلامی نگاهی ژرف و واقعی توام با درنگ داشته باشیم.
من تیتر وار این توطئه ها را بصورت مختصر اشاره میکنم.
توطئه انجام کودتای انگلیسی بعد از شکست قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله برای حاکم کردن رضا میرپنج برای حفظ منافع انان و سپس برکناری وی در نتیجه خیانت مزدور کارگزاری شده در نزدیکی با آلمان فاشیست هیتلری وسپس انجام توطئه مشترک روس و انگلیس در پی خیانت وی به اربابانش در طی جنگ جهانی دوم یک رویداد انکار ناپذیر از وابستگی رضا میر پنج و انجام عملی این توطئه هاست.
توطئه و سازش و توافق روسیه بلشویکی و انگلیس و امریکای پیروز در جنگ برای تداوم سلطنت برهبری محمدرشاه بشرط حفظ منافع مشترک انان رویداد دیگر تاریخیست.
اجرای توطئه مشترک سقوط دولتهای خود مختار در اذربایجان و کردستان که در نتیجه خلا قدرت مرکزی که شانس ظهور کسب کرده بودند مرحله بعدیست.این بار شمار مزدوران توطئه گر افزایش یافت همانهایی که در توافق قوام ماسون با استالین با فروختن شرافت به پست وزارت رسیدنددر این توطئه نقش ویژه ای داشتند.

توطئه انجام کودتای مشترک علیه تنها دولت نیمه مستقل برهبری مصدق نیز غیر قابل انکار است.اما تفاوت این توطئه در ورود تحمیلی نیروی سوم یعنی امریکاست.از این تاریخ به بعد امریکای قدرتمند در جهان با دریافت سهم ناچیز از منافع غارت استعماری شریک غارتگری اربابان و مالکان این سرزمین گشت. امریکا از این تاریخ به بعد برای افزایش منافع خود به رژیم کارگزاری گشته فشار وارد میکرد.حکومت نیمه فئودالی سلطنتی و هزار فامیا فاسد ان مانع از نفوذ سرمایه داری وابسته به امریکا بود .در پی این فشارها محمدرضا شاه با اکراه مجبور به اجرای اصلاحات اساسی که به انقلاب سفید معروف گشت شد.زنگ خطر احتمال خیانت دوباره مزدور انتخابی باعث ساخت تدبیر و ساخت و ظهور الترناتیو مرتجع در لباس روحانیت و بنام خمینی گشت.(حادثه ۱۳۴۲)
در پی کمرنگ گشتن خطر تسلیم شاه جدید و تضمین وفاداری و اصلاحات نمایشی که برای فریب امریکا انجام شده بود باعث شد که این الترناتیو فعلا توسط اربابان نظام کنار گذاشته شود.
بعد ها بعد از اگاهی از فریب ؛ امریکا و عدم موفقیت اصلاحات ، امریکا به اجرای توطئه کودتا برهبری ژنرال قره باغی اقدام کرد که توسط یاری نیروهای امنیتی ام.ای۶ و ک.گ.ب به شکست میرسد .این کودتا در تمامی صفحات تاریخ کاملا پاک گشته و یا عمدا کمرنگ شده است. (جالب است که وی بعدها اولین وزیر دفاع حکومت موقت بازرگان شد و بصورت مشکوک ترور شد)
در ابتدای دهه پنجاه شمسی ؛امریکای شکست خورده در ایران در زمان کارتر با افزایش فشارها با بهانه های حقوق بشری اینبار با شدت بیشتر خواهان سهم بیشتر در سفره غارت میشود.در پی تشدید این فشارها محمدرضای مغرور و پرتوان و ثروتمند ؛ همان اشتباه پدر را که خیانت به اربابان بود تکرار مینماید.قراردادهای عظیم خریدهای تجهیزات نظامی به ارزش بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار(معادل ارزشی دو هزار و دویست میلیارد دلار فعلی) با امریکا بسته میشود اما خیانت وی بخشوده نمیشود.اربابان از این تاریخ به بعد با توسل به نیروهای مرتجع از درون قشر شناخته شده روحانیت مهره شناخته شده و وابسته خود را از قعر تاریخ به ظهور میرساند.پروژه ساخت انقلاب استارت زده میشود.هدف این توطئه تعویض حاکمیت خیانت کار کارگذار به مزدور دیگر برای اهداف بزرگتر و کسب منافع بیشمار بود.در پی توافق مشترک با همه قدرتهای برتر جهانی توطئه ساخت انقلاب تا کارگزاری حاکمان اسلامی برهبری خمینی با موفقیت و بخوبی به پیش میرود.خمینی مرد سال میشود و توسط بی بی سی رهبر انقلاب میشود. میلیونها دلار امریکا برای کمک به رهبر توسط قطب زاده و شرکا پرداخت میگردد.امریکا و سایر قدرتهای جهان و اربابان دائمی و مالکان همیشگی این سرزمین شیرینی توهم پیروزی کامل و بیرقیب امریکا در به قدرت رسیدن اکثر مزدوران وابسته به خود در حکومت بازرگان در پی اشغال سفارت به تلخی رسانده میگردد.اشاره به ساخت ذهنیت و تفکر توطئه مشترک پولیت بورو ضد امپریالیست مترقی در جنگ ضد امپریالیستی و سپس شعار جنگ میهنی است. امریکا یکباره و با خفت از سفره غارت امپریالیستها رانده میگردد. مزدوران کارگزاری گشته و بیرقیب در اجرای همکاری های مشترک توسط مزدوران خود و انجام توطئه های جدید یکایک دستورات و اهداف اربابان را به انجام میرسانند.اولین فرمان اربابان نظام کارگذاری گشته ایجاد بازارهای بزرگ برای سود دهی کلان و غیر قابل تصور بود.با جنگ افروزی حاکمان جنایتکار کارگزار بازار بزرگی با حجم هزاران میلیارد دلار برای همه اربابان جهان و قدرتهای برتر جهانی ایجاد میگردد.هزاران هزار میلیارد سود بیکران از فروش تجهیزات جنگی فرسوده و سپس هزاران میلیارد سود دیگر برای بازسازی سهم اربابان این نظام کارگزاری شده گشت. اگر سهم سود هر یک از شرکتهای چند ملیتی و نهادهای مالی که مالک جهان هستند را دنبال کنید میتوانید اربابان حقیقی این حقیران مزدور جنایتکار اسلامی را بشناسید .اما با توجه به این مستندات تاریخی و این همه اجرای دقیق توطئه های تاریخی لطفا نفرمایید که باور به تئوری توطئه یک توهم است.اما من میدانم که شما انکار کنندگان این باور اگر مغرض هم نباشید متوهم هستید.

(پایان مقدمه)

افشا توطئه در حال اجرای کنونی
همچنان که همه اگاه هستید ؛ در پی تشدید تحریمهای امریکای ترامپ که اینبار با شدت تمام اجرایی گشته رژیم کارگزاری گشته در مرحله فروپاشی کامل قرار گرفته است.به باور من خطر سقوط حکومت متمرکز همیشه کارکذاری کشته سر اغاز یک خطر بزرگ در منطقه است.در خلاء وجود یک الترناتیو جایگزین و قدرتمند برای تداوم سیاست کارگزاری ، سقوط و سرنگونی محتمل و غیر قابل انکار دولت متمرکز اغاز فروپاشی و سقوط کامل سایر دولتهای مرتجع و اکثرا وابسته در منطقه است.با سقوط رژیم حاکمان جنایتکار اسلامی با وجود عینی ملتهای تحت ستم در منطقه که خواهان ازادی و برابری هستند احتمال جنگ های داخلی برای کسب حاکمیتهای ملی دور از ذهن نیست.تجزیه کامل سرزمینمان نیزمحتمل است اما بزرگترین خطر برای همه حاکمان منطقه ، نابودی کامل حکومت متمرکز و قدرت متمرکز در نهاد دولت متمرکز است.بنا بر این در روند تحلیل و ارزیابی مواضع هر یک از دولتها و رویدادهای سیاسی در منطقه میبایست با دقت و هوشیاری بیشتر به نتیجه گیری و شناخت چگونگی و ماهیت توطئه اربابان جهان رسید.در تحلیل شتابزده خود ، من الترناتیوها و رفتارهای سیاسی حاکمان کارگزاری شده که بر اساس فرامین اتاقهای فکر نظام اجرایی میشوند را مورد ارزیابی قرار میدهم.
راه حلهای اجرایی اتاقهای متعدد راهبر نظان عبارتند از ،(به باور من تعدد این اتاقهای فکر در وابستگی مزدوران به اربابان متعدد انهاست)
۱-تسلیم و سازش و انجام مذاکره در مقابل فشارهای امریکای ترامپ.

این راه حل که از جانب جناح روحانی و شرکا و اتاق فکر انان پیشنهاد میشود غیر عملیست.زیرا انان برعکس تحلیلگران قلابی بخوبی اگاهند که در صورت تسلیم سرنوشت تلخ رضا خان و پسرش و برکناری از طرف اربابان در انتظار انان است.پس مقاومت و خریدن زمان و تداوم سیاست فریب جهان تا شکست محتمل ترامپ بهترین گزینه است.

۲-انجام کودتا توسط سپاه که از سالها پیش در مذاکرات پنهان با بخشی از اپوزسیون نماهای سلطنتی برای انتقال قدرت از بالا نیز محتمل بود که کنار گذاشته شد.زیرا در صورت هرگونه تغییر سیاسی و در خلا قدرت متمرکز و قدرتمند ،جنبشهای اجتماعی و ملی ملتهای تحت ستم ، بسان دوران اشغال در زمان رضا خان قدرت گرفته و خطر سقوط و فروپاشی دولت متمرکز بیشتر است

۳-خطر سرنگونی حکومت توسط جنبشهای اجتماعی و شورش گرسنگان.
در پی تشدید تحریمها و ناتوانی اقتصادی رژیم در نهایت عجز حتی قادر به پرداخت مزد مزدوران سرکوبگر و میلیونها کارمند دولت خود را ندارد.در امدهای کم از راههای سفته بازی و بورس بازی و دزدی های کلان و بازی با دلار هم تا حدی اندک توانسته از اعلام ورشکستگی نظام بکاهد.

۴-فروش فله ای کشور پیشنهاد اتاق فکر جناح روحانی و شرکا
راه حل فروش کشور برای کسب مایحتاج مبرم برای حفظ و نجات نظام نیز در شرایط تحریم ناممکن گشت.چین و روسیه و کشورهای اروپایی از خطر جریمه های امریکای ترامپ وعده پرداخت بهای قراردادهای فروش را علی رغم امضای قراردادها به بعد از لغو تحریمها موکول کردند.

۵-جنگ افروزی در سرزمینمان
رویداد مهم سیاسی یعنی اغاز جنگ در قره باغ در منطقه باعث افشا تضاد در اجرای سیاست خارجی گشت.اتاقهای فکر نظام بصورت متضاد و کاملا متغایر در موضع گیری در رابطه با جنگ قره باغ را در پیش گرفتند.در پی جنگ سی ساله اذربایجان و ارمنستان سیاست نظام اسلامی کارگزاری گشته اجرای دقیق فرمان اربابان در حمایت کامل از ارمنستان بود.رژِیم مدعی اسلام همیشه در طی این مدت در حمایت از مسیحی های حاکم در ارمنستان در جبهه انان قرار گرفته بود.تضاد اجرای سیاست متضاد و غیر معمول نشانگر و افشا جنگ پنهان نهادهای قدرت و اتاقهای فکر راهبر انان است.دولت با تمامی توان با بیشرمی حتی با دادن اجازه ارسال تجهیزات و سلاحهای روسی به ارمنستان به سیاست همیشگی و پایدار خود ادامه داد و در نهایت شگفتی امام جمعه های ترک وابسته به رهبر جنایتکار موضع جدید حمایت ازمسلمانان اذربایجان را در پیش گرفتند.حتی با اجرای نمایش راهپیماهیهای حمایتی مردم اذربایجان و شعارهای کثیف نژاد پرستانه اظهار قدرت کردند.

نتیجه گیری
به باور و تحلیل و ارزیابی باز هم شتابزده خود (که در نهایت صمیمیت ارزو میکنم اشتباه باشد)،اتاق فکر نظام در شعبه رهبری ،اجرای پروژه جنگ افروزی در سرزمینمان را در پیش گرفته است.ویرانی کامل سرزمینمان با ایجاد جنگهای اینده در قره باغهای ارومیه و خوزستان و سیستان و بلوچستان ، توطئه جدید کارگزاران جنایتکار حاکم و اربابان جنگ افروز است.شرایط عینی و مادی این جنگ افروزیها با اجرای سیستماتیک ستم ملی ابتدا در ترویج جهل و با بیشعور کردن عمومی مردمان تحت ستم اماده است.ترویج نفرت و دشمنی مابین خلقهای تحت ستم دهه هاست با رهبری تمامی رسانه ها و مزدوران نظام خصوصا سپاه پاسداران با صرف میلیونها دلار با موفقیت اجرایی گشته است.نمونه شعار های کورد و فارس و ارمنی تورکون دوشمنی در اذربایجان و شعارهای مشابه علیه کردها و لرها و بختیاری ها در خوزستان و بلوچستان و کردستان و نقشه های گوناگون چاپ و تبلیغ گشته اذربایجان واحد با تقدس دهی به خاک اذربایجان مستقل و خصوصا ارومیه که در اشغال کردهای مهمان بصورت میلیونی مابین ترکان اذربایجان پخش گشته است. نقشه ارمنستان بزرگ که شامل تمامی غرب کشور است و نقشه چاپ گشته کردستان بزرگ ،بلوچستان بزرگ ،لرستان بزرگ ،ترکمنستان بزرگ و واحد (و احتمالا بیخبری من را میبخشید)شاید مازندران بزرگ و تالیش واحد نیز توسط سپاه پاسداران و رهبر جنایتکار و حکومت گران بیشرف و اربابان انان در لندن و مسکو ،چاپ و پخش میلیونی یافته است.

هشدار!
حضور گسترده و شراکت مستقیم دولت فاشیست و جنایتکار ترکیه برهبری اردوغان با تفکر وحشی تر از داعش یعنی تفکر اخوان المسلمین در جنگ قره باغ بزرگترین هشدار و اثبات اجرایی گشتن این توطئه عظیم جنگ افروزان حاکم در جهان است.همانهایی که حاکمان جنایتکار اسلامی را با هدف گسترش جنگ حاکم سرزمینمان کردند.حضور اسراییل و و یونان وپاکستان و هندوستان و کشورهای عربی در جبهه های متفاوت در جنگ قره باغ نشان از اجرای گشتن این توطئه در سطح منطقه است.بعد از اتش زدن به شعله جنگهای تسخیر قره باغها در ایران کل منطقه به جنگ و نابودی کشانده خواهد گشت.حمایت میلیاردی عربستان از جنگ افروزان فاشیست مشابه در بلوچستان و افغانستان و پاکستان برای اجرای این پروژه دهه هاست ادامه دارد.قره باغ های بعدی در کرکوک و سراسر عراق و کشورهای دیگر بسیارند.همه این دولتهای مرتجع برای نجات خود از نابودی در تلاشند.در صورت سرنگونی دولت متمرکز و جلوگیری از اجرایی گشتن شعار گسترده حکومت های شورایی و دموکراتیک که در جنبشهای دانشجویی و کارگری و بخش مترقی جنبشهای ملتهای تحت ستم در ایران به کرات شنیده گشت ،زنگ خطر و اغاز فروپاشی و سرنگونی همه دولتهای مرتجع و ستم گر در منطقه است.کرد اسیر در عراق و ترکیه و سوریه در صورت ازاد شدن کرد ایرانی در قالب حکومت شورایی و دئموکراتیک بدون دولت متمرکز در ایران نمیتواند بیتفاوت باشد.ترک اذری اسیر در اذربایجان شمالی و یا ارمنی اسیر و ترکمن و عرب و بلوچ هم ناظر نخواهند بود.کنفدراسیون شوراهای خود گردان همه ملتهای تحت ستم در منطقه با سقوط یک دولت در منطقه باعث ازادی کامل همه ملتهای اسیر درمنطقه میتواند بشود و این بزرگترین خطر برای همه حاکمان و اربابان جهان است.همه انان اینک متحدا در اجرای این توطئه با همه توان خواهند کوشید با دامن زدن به جنگهای داخلی در سرزمینمان مانع از اجرای این ارزو بشوند تا خود را از مرگ برهانند.

چه باید کرد؟!

به باور من ، در خلا وجود یک اپوزسیون کار امد و واقعی سرنوشت تلخ باز تکرار گشته در تاریخ سرزمینمان تکرار خواهد گشت.میبایست با تمامی وجود و با افشاگریهای گسترده در سطح جهان مانع از اجرای این توطئه ها گردیم. فریاد و فغان و گریه های بیشمارم برای همه قربانیان بیگناه اعم از ارمنیها و همچنین ترکان هم زبانم در جنگ قره باغ و شورشم علیه همه جنگ افروزان را اگر نشنیدید شماباز تکرار کنید.اما راه حل مناسبی نیست .وطن من در سراشیبی نابودیست.وطن من خاک مقدس و پرچمهای مقدس و تمامیت ارضی و ان همه مرزهای ساختگی مقدس نیست وطن من این انسانهای مقدسی هستند که در این منطقه حق زیستن ازاد و فارغ از هر ستم در یک شرایط برابر لایق انسان هستند.من کارکرد ان پارچه های رنگارنگ و ان همه پرچمهای مقدس را صرفا برای پاک کردن نجس این انسانهای مقدس میدانم. وطن من در حال نابودیست.وطن من قرار است در قره باغهای اینده بسان همه جنگهای گذشته بصورت میلیونی قربانی گردد تا هزاران میلیارد دلار نسیب جنایتکاران صاحب جهان گردد.برای جلوگیری از این فاجعه (محتمل) میبایست توسط رسانه های مستقل جبهه گسترده صلح (باریش ) را تشکیل دهیم میبایست توسط تمامی رسانه ها به اگاهی بخشی توده های متوهم و بیمار و معتاد به جهل و اعتیاد و فوتبال و تقدس و فاقد شعورمانع از شرکت انان در جبهه های جنگ های مقدس بر قره باغهای اینده شویم. باید با تشدید جنبشهای ملی و دئوکراتیک و طبقاطی و زنان و دانشجویان به سرنگونی نظام جنایتکار اسلامی تسریع ببخشیم .میبایست همه انسانهای صاحب شرف از انسان و شرافت ان با تمامی توان در مبارزه شرکت کنند.باید به همه تقدسها پایان دهیم.هیچ جنگی مقدس نیست با تقدس دهی به جنگ تجاوز انحصاری میگردد.باید به اشغالگری جنایتکاران حاکم پایان دهیم.همه سرزمینها و همه وطنمان در اشغال حاکمان جنایتکار هستند.
شراکت در جنایت جنایتکاران حاکم بیشرمیست.طرفداری از یک طرف درگیر در جنگ با هر بهانه واهی و دادن حقانیت به ان ضد انسانیست.برای اثبات شرافت انسانیمان بیطرف نباشیم زیرا بیطرفی مساوی بیشرفیست.

باریش نصیریان

———————————————-
توضیح:
توافق اتش بس موقت حاکمان جنایتکار و بیشرف و اشغالگر به معنی پایان جنگ نیست.تنها راه کسب صلح واقعی پایان دادن به اشغالگری حاکمان جنایتکار در قره باغ و ایروان و باکو است.بدون نابودی حیات ننگین دولتهای جنگ افروز کسب هیچ صلح کاملی میسر نیست!
همچنان که پیش بینی کرده بودم ؛ حاکمان جنگ افروز اذری و ارمنی امروز از ترس شورشهای اجتماعی ضد جنگ ؛ اکنون در اغوش حاکمان بیشرف روسیه برای توافق بر سر تقسیم سهم تجاوزگری خود به توافق نسبی رسیده و اعلام اتش بس نمودند.
رهبران اپوزسیون قلابی در هر دو کشور اشغال شده و ترکیه و همه افرادی که در هویتهای قلابی ملی اذری و ارمنی خود بر طبل جنگ و خونریزی کوبیدید.همانهایی که در طی این ده روز سخت فریاد من را در رسانه هایتان سانسور کردید ، روز محاکمه شما بجرم شراکت در جنگ افروزی خواهد رسید.شرمتان باد بیشرمان.شما نیز مسئول و سهیم قتل هزاران نفر بیگناه قربانی شده و یا مجروح در این جنگ بیهوده هستید.
ای همه افرادی که در شادی بازی جنگ هورا کشان تصاویر ننگین کشتارها و جنگ و پرچمهای مقدس و وعده غلبه و پیروزی را سر دادید شما یا جاهلید ؛اما اگر نباشید شما بیشرفها ؛ انسان نیستید.
تنها دستاورد این بازی جنگ بیهوده ؛ پاره گشتن ماسک دروغین انسانی شما و اثبات حقارت شما حقیران بود حقیران بیطرف و بیشرف نیز شناخته شدند.
ننگ این طرفداری و این شراکت در جنایت همواره با شما خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)