در تریبون کارگری این هفته،علی دماوندی با علیرضا نوایی و بهرو زخباز ، نگاهیست به جنبش کارگری ایران در شش ماهه اول سال، اعتصابات و اعتراضات کارگری، تفاوتهای آن با شش ماهه قبل از آن ، مطالبات و درخواستها، اشکال حرکتی، تفاوتها ورویکردها نسبت به سال قبل، مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و اعتصاب طولانی کارگران نیشگر هفت تپه ، اعتصابات سراسری کارکران نفت و پتروشیمی ونیروگاهها ، کارگران شهرداریها و …وجمعبندی از این حرکات و درعین حال نکاهی به برخی نگرشها در باره مبارزه کارگران، اشکال حرکتی و سیاستهای حکومت اسلامی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)