فریدون آدمیت در مجموع مقام بزرگی برای سید جمال در تاریخ اندیشه اصلاح دینی و ترقی نوآئین  فرض می کرد. به فهم آدمیت سید « نقاد حکمت کلاسیک » بود.( آدمیت ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، ۱۳۵۵ش ، ص ۳۳.) به فرض و یافته آدمیت، سید دانشوری بود که «مستقیما» از منابع اروپایی تاثیر پذیرفته است.

آدمیت با ادبیات ویژه ی اغراق آمیز خود می نویسد: « در میان همه اندشه گران مشرق هیچکس را جز سید جمال الدین اسدآبادی نمی شناسیم که نفوذ کلامش از جبل الطارق تا جاوه گسترده باشد. در آن عصر [ منظور سده ی نوزدهم ] تنها مرد آسیا بود که فکر مبارزه  دستجمعی مشرقیان را علیه مغربیان معترض استعمارگر پرداخت. و نیز اندیشه ناسیونالیسم اسلامی هر چه بود آفریده ی او بود .» ( اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی ، ص ۳)

فریدون آدمیت، بر این گمان بود که نوعی از «جنبش اصلاح دینی به صورت پروتستانتیسم» در کشورهای اسلامی امکان‌پذیر است.آدمیت سید جمال‌الدین اسدآبادی را  تنها کسی می‌دانست که در سدۀ ۱۹م «به عنوان رفورماتور مذهبی در ایران برخاسته» است ( امیرکبیر … ، ۴۴۳-۴۴۴). آدمیت بحث  امکان جنبش مشابه پروتستانیزم در قلمرو اسلامی را ،  نخستین بار در سنجه ی اندیشه های آخوند زاده به میان می کشد.

بسیاری از اهل قلم و نظر ایرانی بی آنکه با آثار و عملکرد سید آشنا و فهمیده باشند با رونویسی و تقلید و تکرار ادعا وبرداشت های سطحی و ژورنالیستی برخی از شیفتگان فرنگی سید و تایید آدمیت ،‌ او را بانی ومبدع  دانشوراندیشۀ پروتستانتیسم اسلامی فرض کرده اند.

سید اهل صراحت و صداقت و درستی نویسی نبود. او یک عملگرای محض سیاسی بود و بر مبنای پیش فرض های مصلحت گرای خویش به جهان و دین ورزی می نگریست. و سخن می گفت. نوشته های زیادی در فهم او از اصلاح دینی به جا نمانده است ، اما همین معدود، نشان می دهد که نه پیشینه  و مبانی اصلاح دینی اروپا را می شناخت و نه امکان مشابه آن در اسلام  را فهمیده بود.در پیشینه و فهم او هیچ رد معتبری از مطالعه مستقیم آثاری  در این حوزه ، که بعضا در نوشته هایش نام و نشان داده  ، نمی یابیم. هرچه هم گفته نمایان همین بدفهمی، وارونه سازی و قرینه سازی های عملگرا مع الفارق است.بیشتر روابط و اطلاعات او از منابع روزنامه ای و دوستان مطبوعاتی اش کسب و نقل شده است.

در مجموع بررسی نگارنده او نتوانسته به چند پرسش کانونی در این حوزه پاسخ دهد :

چیستی و چگونگی پروتستانیزم یا اصلاح دینی در اروپا ؟ 

نسبت تحولات و پیشرفت های اجتماعی اروپا  با اصلاح دینی چه بوده ؟

 آیا آن ترقی و تحولات پیامد اصلاح دینی بوده است؟

آیا هر اصلاح دینی، نوعی پروتستانیزم  از نوع  اصلاح دینی لوتراست؟

آیا اصلاح دینی لوتر بستر پیشرفت های اروپا را گشود؟

علل و اسباب پیشرفتهای کشورهای اروپایی  در فهم سید کدامند؟

سید بی گمان در آن چه به جا گذاشته ، مشتاق و شیفته فرض می کرد که تحولات  اجتماعی اروپا نتیجه مستقیم اصلاح دینی بوده است.لذا در برهه ای خواستار مشابه آن در جهان اسلامی گردید.ابتدا ببینیم که او چه فهمی از اصلاح دینی اروپا را طرح کرده است.

در رسالۀ نیچریه  که شاید مهمترین شناخت خود در این حوزه را به میان آورده ، اشاره هایی دربارۀ مسیحیت و اصلاح دینی لوتر دارد. آنچه نوشته روشنگر کاستی و بدفهمی او از این پیشینه ها و زمینه های آن در اروپاست.مضافا بی آنکه به تفاوت ها و امکانات ماهوی مسیحیت و اسلام  پی برده باشد به مقایسه تطبیقی برمی آید.کنه مطالب این رساله را نگره و اراده ی معطوف به تبلیغ می سازد. در فهم کژرفته ی سید ، اعتقاد دینـی ــ حتـى اگر «باطل و اخس ادیان بوده باشد» ــ مایۀ سعادت دنیا و آخرت انسان و موجب انتظام امور و معاملات در اجتماع، و پیشرفت و ترقی است («رساله نیچریه…»، ۱۷۷). و به گمان او اسلام همه آنچه لازم حیات دنیوی و اخروی است در خود جمع دارد.( همانجا صص ۱۷۸-۱۸۲)

در خوشبینی های پوزیویستی اهل فضل و نظر ،خواهان دین پیرایی و اصلاحگر دینی در سده نوزدهم و عصر مشروطه ، یکی هم اشتیاقی ساده گرایانه و به کژراه رفته  در اقتباس و دلبستن به  امکان اصلاح دینی مشابه آنچه تحت عنوان پوتستانیزم درقلمرو مسیحیت روی داد؛ در قلمرو اسلام است.  میرزا فحتعلی آخوندزاده را پیشگام این اندیشه  دانسته اند. 

می دانیم که در سرآغاز پروتستانیزم ، در نمونه کالونی آن ، در تقابل با بنیادگرایی کلیسای کاتولیک؛ نوعی سخت کیشی ایمانی – اخلاقی  زاهدانه وخشکه مقدسی پر تعصب و نامدارای آکنده از خشونت به صحنه آمد. با لوتر بود که فروش آمرزش توسط کلیسا به نقد رادیکال درآمد. او بود که دکان پر رونق وروزی کلیسای کاتولیک را عامل فساد و اقتدار کشیشان و دستگاه واتیکان و به کجراه بردن رابطه خدا و مومن خواند. آن را گسترش کفر و روی گردانی مومن از دین بی پیرایه و حقیقی برشمرد. در گذر این جنبش پردامنه و ژرف ، برخی از فرقه های متعدد پروتستانی ، اتوریته بیرونی ناشی از واسطگی و اقتدار پاپ و اسقف و کشیش؛ برکنار خواسته و مومن و کتاب مقدس و خدا رابطه ای بلا مرجع دانسته و بعضا جاری شد. شکستن انحصار تک گو و یکه سالارانه پیشین ، امکان و بستر  کثرت و چندگانگی  را بر مسیحیان گشود.ماکس وبر در کتاب کلاسیکش « پروتستانیزم و روح سرمایه داری» پرسش های مهمی دراین باره را به بحث گذارده است.بی آنکه بخواهم وارد یک بررسی همه جانبه در اثر ماندگار او شوم ، صرفا به دو پرسش کانونی مورد دغدغه کتاب  توجه می دهم. یکی اینکه : اندیشه های برخی گروه های معترض پروتستانی چه نقش و تاثیری بر پیدایش گسترش سرمایه داری در جوامع اروپایی داشته است؟ و دیگری  در حوزه جامعه شناسی ،اینکه :  چه نسبت و رابطه ای میان رفتارهای اقتصادی نوین و اعتقادات و جهان نگری  وجود داشته است؟  

در فهم وبر بنیادگرایی و سنت ستایی مانع رشد و قوام نظام نوین سرمایه داری می باشد.به گمان وبر « کار به مثابه ی تکلیف » در تعلیمات کالون، دنیا طلبی در مقابل دنیا گریزی زاهدانه  را مسلط کرد. بی گمان  یک بعد روی کلام کالون ، برکشیدن فردگرایی منفعت جوی در مقابل اقناع و اکتفای روزی زاهدانه بود ، اما از یاد نبریم که کالون خشکه مقدس همه دنیا را صومعه می خواست. اما اینکه روی به فرد و رابطه ی بلا مرجع مومن با خدا داشت ، نوعی رویگردانی از « امت مسیحی » را تداعی می کرد. به یافته وبر در پژوهش میان فرقه های متعدد پروتستانی ، با تفاوت هایی ، باور زاهدانه و پرهیزکاری پروتستانی  به کار، به گسترش نوعی فرهنگ غربی دربرگیرنده ی خردگرایى در تکامل و انتخاب فنآورى، خردگرایى در ارتباط با قوانین (قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندان)، خردگرایى در حسابگری و سازماندهى حوزه ى تولید و حوزه ى توزیع شده است.  

الگوسازی غیر نقاد و بی ارتباط با ویژه گی های اسلام و مردمان سرزمین های مسلمان نشین؛ از این جنبش و بی اعتنایی به تفاوت های ماهوی اسلام و مسیحیت و فضاهای جغرافیایی و جوامع برآمده ی آن ها ، نوعی خوش خیالی و رویا پروری در میان منورفکران شرقی پدید آورد. این خوش خیالی ، که گویا پروتستان ها تقید کمتری به باورهای دینی دارند هم از آرزوها و خیالات خودشان  برای تجدد در جامعه ی  پر تعصب و آکنده از جزمیات بر می خواست. ضمن اینکه جنبش رفرماسیون اروپایی هم یک شبه و در چارچوبی مشخص و تعریف شده و یکسان چنان که ما فهمیدیم ، روی نداد. بدیل های اصلاحی مسیحی با شکستن قدرقدرتی و فضیلت و نفی ضرورت واسطگی میان خدا و مومن ؛ در دوره های متعدد و بر اساس فهم و خواسته های چند گانه متکثر روی نمود.  زمینه های آن در مسیحیت و فرهنگ مردمان قلمرو آن در گذر چند صد سال فراهم و جاری شد. میلیونها انسان در این نبرد و تقابل جان سپردند. اندیشه های بسیاری به آزمون و خطا برآمد. تا آنچه ما می بینیم جاری شدنی شد. عمده اهل نظر ما بر این گمان شدند که مدرنیسم و پروتستانیزم دو ستون همبسته و سازنده دنیای مدرن اروپایی بوده است.فرض همسان بودن فرنگ مدرن و جنبش پروتستانی از همان آغاز بی راهه آفرید. این خیال را پروراند که راه مدرن سازی قلمرو اسلام از اصلاح دین اسلام  می گذرد. 

 بسیاری از روشن ضمیران تحول جوی ما در یک رویکرد و فهم خیال پرور  و نادرست، نزاع پروتستان ها و کاتولیک ها را به نبرد «حق و باطل»، رزمنگان دنیای مدرن پروتستان  با تاریک اندیشان کاتولیک فرض کردند. در حالی که نه کالون و نه لوتر هیچ شباهتی با یک روشن اندیش مدرن نداشتند. برکشیدن  نگره ی دوبنی خیر و شر از این تقابل  ، نوعی همسان سازی با جوامع خودی را  برایشان تداعی می کرد که چندان فهم منطقی از آنچه در اروپا گذشت در خود نداشت. در ارزیابی های نوین برخی  روشنفکران غربی ، جنبش  پروتستانی  نوع کالون و لوتر ، نه بیانگر عقلانی گری مدرن بل تحرکی ضد عقل  را نمایندگی کرده است. قصد ورود به ابعاد چندگانه این بحث را ندارم . صرفا خواستم تنوع فهم و زاویه دید متفاوت در سنجش پروتستانیزم را توجه دهم . بحث همه جانبه در حوصله این پژوهش نیست و جای فراخ خود را می طلبد.

در اسلام  زمانه مورد بحث ما ، کلیسا سالاری  و اقتدار پاپ گونه وجود نداشت . آنچه بر معاد و معاش و زیست و روزگار یک مسلمان حاکم و جاری است شریعت نام دارد. شریعت ناظر و سیطره ی بی چون و چرا بر درون و بیرون یک مسلمان دارد. 

         اگر میرزا فحتعلی آخوندزاده  ( ۱۸۱۲-۱۸۷۸م) را از نخستین  نظرپردازان خودی پروتستانیزم اسلامی بدانیم، اشاره ای به آرای او راهگشای بحث خواهد بود. آخوندزاده در این اندیشه ی خود تحت تاثیر داده های «ارنست رنان» فرانسوی و «هانری توماس باکل »انگلیسی بود. او اینان را با نام های « رینان » و « باقل»  شناسایی می کند.این دو اندیش ورز نقد های مهمی بر دین و دین ورزی نوشته بودند. آخوند زاده در تقابل و جدل فکری کمال الدوله لیبرال، سکولار ، ترقی جو و خواهان مدنیت نو با جمال الدوله  ادیبی زبان دان و تحصیلکرده  پایبند سنت و مذهب  و آداب و رسوم پیشین ، در رساله ی « نامه های کمال الدوله به جمال الدوله  همین اندیشه را پژواک داده است. 

وقتی دوست روشن ضمیرش ، میرزا یوسف خان مستشارالدوله ، از او خواست تا متن کتاب را تاحدی ملایم کند و از تندی  و ضدیت اش با اسلام بکاهد ، تا قابل انتشار در میان ایرانیان شود ؛ پاسخ داد: « ملایمت و پرده کشی مخالف شروط کرتیکاست.[ نقد ] مثلا بوقل و رینان تصنفات خویش را چطور بنویسند که ملایم و با پرده و بی تعرض و واعظانه باشد. » 

آخوند زاده در دفاع از اندیشه و رویکرد کمال الدوله و ضرورت اصلاح در اسلام ، می نویسد :  «دین اسلام بنابر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پرتستانیزم محتاج است، پرتستانیزم کامل، موافق مشروطه پرومره و سیویلیزاسیون [ مدنیت] متضمن هر دو نوع آزادی، مساوات و حقوق بشریه مخفف دیسپوتیزم [ استبداد]  سلاطین است» 

آخوند زاده بر خلاف آنچه برخی از ایرانیان فرض کرده اند  رهرو پروتستانیزم را همسان « آتئیست  » ، کسی که « دین و ایمان نداشته باشد »  نمی شناسد، بلکه تاکید می کند که « پروتستانیزم کامل موافق شروط پروقره [ ترقی ] سویلزاسیون ، متضمن آزادی و مساوات حقوقیه هر دونوع بشر[ زن و مرد ] مخفف دیسپونتیزم [ استبداد] شلاطین شرقیه در ضمن تنظیمات حکیمانه و مقرر وجوب سواد  در کل افراد اسلام ذکورا و اناثا.» 

 در این ترسیم که شباهتی با واقعیت جنبش پروتستانیزم ، آنچه در اروپای سده های شانزده و هفدهم گذشت ، ندارد مولف  اندیشه های لائیک و الحادگرانه و خواسته های مدرن  امروزخویش را به جای شناخت گذشته  به خواننده عرضه می کند.در فهم و ترسیم او مسیحیان پروتستان ، « ظاهر ا مسیحی مذهب هستند باطنا تابع عقل.» .او در ارزیابی خود  لغو و تلطیف تکالیف دینی را همان برقراری حقوق مدرن فرض می کند. به صراحت می نویسد : « پروتستانتیزم عبارت است از مذهبی که حقوق االله و تکالیف عباداالله جمیعا در آن ساقط بوده، فقط حقوق الناس باقی بماند.» 

آخوندزاده برای جاانداختن ضرورت پروتستانیزم اسلامی  به گذشته های تاریخی سفر می کند و تبار آن را در میان باطنی گرایان اسماعیلی مذهب می یابد. و همچون غالب باستان ستایان اصالت جو ،  خطاب به ایرانیان می نویسد : «  تو در عصری مذهب پروتستانیزم را ایجاد کردی که ایشان هنوز در آتشکده ها ی دیوان  اینقویزاسیون [ انکیزاسیون/ تفتیش عقاید ] بریان می شدند. » 

در واقع روشنفکر ما می داند که اسلام اصلاح پذیر نیست  و اگر آنچه او می خواهد روی دهد ؛ هر چه باشد دیگر اسلام نام ندارد. لذا حجت گرایی دگراندیش اسماعیلی را  همسان و مقدم بر پروتستانیزم می نماید. کما اینه مقصود خود از این همه یسار و یمین شمردن را چنین بیان می کند : « کسانی که بعد از این از اخلاف ما در دین اسلام بانی مذهب پروتستانیزم خواهند شد، در جمیع مسائل فقیهه ما تغییر و تزیید معمول خواهند داشت و آیه حجاب را منسوخ خواهند کرد، آیه تجویز کثرت زوجات را نیز فیمابین ملت اسلام باید منسوخ داشته و تزویج را منحصر به وحدت زوجه بکنند و نیز آگاه باشند که خردمندان جهان زنان را در جمیع حقوق بشر و آزادیت با مردان شریک شمرده اند و بدانند که امروز در بعضی دول زنان را به اداره امور مملکت نیز داخل میکنند؛ علاوه برآن درجه تاجداری را نیز در برخی احیان برایشان مسلم میدارند چنانکه این رسم قبل از غلبه عربها بر ایران جائز بود.» 

آخوند زاده خواسته های مشخص و مدرن و پیشرو خود را ، همان اهداف « مذهب پروتستانیزم » جلوه می دهد.  امری که مانع شناخت و روشن افروزی دانشوران از پیشینه و چیستی پروتستانیزم و امکان و تفاوت های ناهم خوان اسلام و مسیحیت ، اروپا و ایران می شود.هیچکدام از آن خواسته های مدرنی که آخوند زاده از رهروان خودی « پروتستانیزم اسلامی » می خواهد ، برآمده اصلاح دینی نبوده است . بی گمان جنبش اصلاح دینی در مسیحیت بستر آفرین گذر از جمود و رهایی از سیطره ی اقتدار کلیسای کاتولیک بود ، اما آنچه آخوندزاده برای یک جامعه پیشرو می طلبد حکایت دیگری دارد.. امری که از همان آغاز این بدفهمی و تبارسازی ناراست گریبان ما را تا به امروز رها نکرده است. اندیشه های مشابه شریعتی که سده و اندی پس از آخوندزاده خواستار پروتستانیزم اسلامی شده است ، گواه این ادعاست. او و رهروان پرشمارش و اکثریت بزرگی که خود را نواندیشان دینی می خوانند همه برای تبار سازی امروزین خود مدعیند که « پروتستان ها به دنبال دنیایی کردن دین » بوده اند. اینان هم اسلام را بدون فقها و مجتهدین و واسطه های میان مومن و خدا می خواهند. امری که در اسلام شدنی نیست. گذر از فقه و پذیرش بی قید و شرط حقوق یشر و موازین مدرن با حضور و پذیرش  و چون چرا نبودن شریعت اسلام ممکن نیست.

به بحث آغازین این نوشته بازگردیم. سید جمال در آثارش ، چنان که به دست ما رسیده ؛ درک درستی از پروتستانیزم ندارد. و بر خلاف آنچه آدمیت مدعی است ، نقاد « حکمت سیاسی کلاسیک » نیست و نمی توانسته « مستقیما» و دانشورانه از اندیشه های اروپایی این ایده و تاریخ تاثیر گرفته باشد. او  در فهم ژورنالیستی و پرآکنده ی  خود بسیاری از نظریه های  اروپایی را با خیال های پان اسلامیستی خویش درهم ریخته و معجونی ویژه خود و بی ارتباط با واقعیت های هر دو قلمرو مسیحی و اسلامی  آفریده است. در اسلامی که همیشه قدرت سیاسی قلمرو ش در سیطره شریعت و دین اسیر بوده ، سخن راندن از شباهتش با اروپای مسیحی  حکایتی طنز سیاه  بیش نیست.

 امین الدوله دولتمرد روشن ضمیر و ایران مدار و نوخواه که از نزدیک سید جمال را ملاقات کرده و می شناخت ، در وصف او سخنان نغز و دقیقی دارد:  

        « در حکمت عملی و امور سیاسی تبحر نداشت. از دیگر فنون و فضایل هم بهره و نصیب کامل نبرده و معلوماتش محدود و به قوت حافظه و لافظه آنچه را که از افواه رجال و اوراق روزنامه ذخیره ی خاطر کرده بود به طرز خوش می گفت و موقع و محک نمی شناخت. از باب  وطن و ناموس و حقوق  و حقوق به افسردگان خام و عوام کالانعام  قصه ها می خواند. از ضرورت قانون و معرفت حقوق و حریت فکر و قلم و امنیت جان و مال سخن می راند. » همو می افزاید :  در سرزمینی که  معارف به غایت مخفی و فضایل به آموختن شعر و امثال  و دانستن اندکی تاریخ غلط منحصر است ، سید جما ل  « جلوه خورشید » یافت. 

پی نویس ها در کتاب در دست درباره کارنامه و زمانه میرزاآقاخان کرمانی خواهد آمد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)