ملایان بدانند از مشروطه باز از ایشان به این کشور نیکی و داد نرسیده. هرچه کرده‌اند بیداد و ستم بوده. خاطره‌ی همین چهل سال حکومتِ آغشته به دروغ و نیرنگ ، خون و خیانت ، پستی و دورویی با صد سال دادگری از دلها پاک نخواهد شد. بدانند که با اعدام این سه جوان ـ معترضان آبان ۹۸ ـ بار گناهانشان افزونتر و خاطره‌ی خونخواریهاشان در دلها جایگیرتر خواهد شد.

اگر اندک فهمی در مغزشان مانده ، دست از جنایتی تازه بردارند.

پیداست که این بیرحمیها برای آنست که آواز اعتراضی دیگر از مردم برنخیزد ، هرچه خواستند بکنند و کسی از ایشان پرسشی نپرسد. زیرا در هیچ جا کیفر اعتراض (بی‌داشتن اسلحه) و آتش زدن بانک (بفرض آنکه ادعای قوه‌ی قضاییه درست باشد) اعدام نیست.

گواه این سخن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی است :
«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

آری می‌پندارند که با این کارها هراس به دلها می‌اندازند. ولی این پندار باطلیست. مگر آن جنایتهای سراسر رسوا و هراسناک تابستان ۱۳۶۷ که با جوانان زندانی کردند توانست جلو اعتراضها را بگیرد؟!

هنوز جنایت تابستان ۶۷ در یادها زنده است و خواهد ماند.

ما به ملایان پیامی داریم : از این پس دادگری پیشه کنید و بکوشید دلهای مردم نرم بماند. این شما بودید که با پافشاری برای بدست گرفتن و ماندن در حکومت ، تخم دشمنی را درمیان مردم کاشتید. اکنون اگر بدینسان ادامه دهید ، راه هر گونه بخشایش را می‌بندید. شکیبایی مردم اندازه دارد و بیمرز نیست. از آتشی که افروخته خواهد شد بترسید.

اسیر غرور نشوید. کمی هم به آینده‌ی این کشور که زیستگاه و روزی‌دهنده‌ی شماست بیندیشید. به مردمی بیندیشید که اگرچه امروز فریاد اعتراض برمی‌آورند ولی چهل سال است فریبشان داده‌اید. به آنهایی بیندیشید که فریب شماها را خوردند و به حکومتتان رساندند.

با چنین روشی شما را جز تفنگها یار و دوستی نخواهد ماند. تفنگها نیز همیشه وفادار نمی‌مانند.

#اعدام نکنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)