“نهادهای همبستگی با جنبش کارگری” در ایران برگزار می کنند
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

در دفاع از سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه و نمایندگان واقعی متحد شویم.
“نمایندگان” خود فروخته و مزدور را افشا کنیم

توطئه علیه سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه که از طریق رخشان و نیکوفر در جریان است را در هم شکنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)