«دختری بازلف های سبز»
چه کسی می پندارد:
پیرزن:
هیچگاه آبستن نمی شود
مگرنه اینکه…
این کوهستان سپیدمو
درتحویل هرسالی…
دختری می زاید
زلف سبز ونازدار
اسم اش را
می گذارد بهار
…………………………………..
«کچیکی قژسه وز»
کی ئه لی:
پیره ژن
هه رگیزسک ناکات…!
ئه ی ئه وه نییه
ئه وپیره چیایه په رچه م سپییه
گشت سالیکی نوی
کچیکی ده بی
قژسه وزو نازدار
ناوی ده نی به هار
………………………………….
«سنگ قبر»
خواب دیدم:
تخته سنگی بودم
فریشته ای ازآسمان
پائین آمدو
سنگ قبری را
برای مزارت ازآن
درست کرد
………………………………………

لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد) راست تصویر در کنار خالد بایزیدی (دلیر)

«کیل»
خه ونم بینی:
تاشه به ردیک بووم
فریشته یه ک له ئاسمان
دابه زی و
کیلیکی بو گلکوکه ت
لی دروست کرد
……………………………………..
ماازعشق
هیچ نمی دانیم
پس چرا؟
مثل بازیگری
نقش آن را ببینیم؟!
……………………………………….
ئیمه عیشق نازانین
ئیتربوچی؟
وه کو ئه کته ر
ده وری ئاشق ببینین؟!
…………………………………………
معلم جغرافیا
هرچه که می خواهد
بگذاربگوید:
کره خاکی تنها
دودریادارد وبس
آنهم دوچشمان تو
………………………………………
ماموستای جوگرافیا
چی ده لی بابلی:
زه وی ته نیا
دو ده ریای تیایه
هه ردوچاوی تو
………………………………………..
ماشین وخیابانی
عاشق همدیگرشدند
خیابان آبستن شدو
گردوغبار زیبایی را زائید
……………………………………….
ئوتومبیلیک وشه قامیک
ئاشقی یه کتری بوون
شه قامه که سکی کردو
ته پوتوزیکی جوانی بوو
…………………………………………
ساکت شوید
ساکت…
گاهی وقتها
سکوت…
رساتراز هزاران هزارتفنگ است
………………………………………….
بی ده نگ بن
بی ده نگ..
هه ندی جار
بیده نگی
به هیزتره له هه زاران .هه زارتفه نگ
……………………………………………
مردان:زندان زنان
زنان:زندان مردان
سرزمین:زندان شاعر
شاعر:زندان واژه
واژه:زندان عکس
آی چه کسی اینهمه زندان را بنانهاد
…………………………………………..
پیاوان:به ندیخانه ی ژنان
زنان:به ندیخانه ی پیاوان
نیشتمان:به ندیخانه ی شاعیر
شاعیر:به ندیخانه ی وشه
ئه ری کی ئه م هه موو به ندیخانه یه ی دروستکرد
………………………………………………….

خالد بایزیدی (دلیر)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)