درگفتگوی سیاسی این هفته، علی دماوندی با هلمت احمدیان در باره گفتمان سوسیالیستی وضرروت گسترش آن ، خصوصا در شرایط بحران نظام کنونی جهان ما و بن بست حکومت اسلامی گفتگو کرده است.

در این گفتگو تلاش شده است که به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که گفتمان سوسیالیستی چیست و تفاوتهای آن با گفتمان حاکم چگونه است ؟

رابطه آن با جنبش اجتماعی طبقه کارگر ومطالبات آن، روندهای پیوند بین جنبشهای اجتماعی وسوسیالیستی، ظرفیتهابرای تغییر گفتمان حاکم، امکانات وحدت عمل و اقدام، دلایل ضعف جریانات چپ ورادیکال در این رابطه و نقش سرکوب سیاسی و… توجه شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)