ترامپ عینا و مثل هر حکمران دیگر که پس از وقوع یک جنبش اعتراضی گسترده و کنترل لرزه ها و دلهره های خود، با نشان دادن قدرت و خط و نشان کشیدن، و صدوریک دوجین فرامین مرتبط با اعمال قهرو برقراری نظم به روی صحنه می آید. در پاسداری از قانون و ایجادنظم و کنترل اوضاع و تروریست خواندن مخالفان معترض و تهدید به زندان های طولانی سخن می گوید. گوئی که این نوع رفتار در دی اِن آی همه حکمرانان وقتی با خطراعتراض و شورش عمومی مواجه شوند کارگذاشته شده است. با چهره ای برافروخته و انجیلی به دست…..
فروریزی پی در پی آوارهای بحران ها همچون بلایای آخرالزمان -در ماههای پایانی دوره اول ریاست جمهوری – کسی که با شعارعظمت را به آمریکا بازمی گردانیم برسرکارآمده است، خواب راحت را از چشمان ترامپ ربوده است…

سخنرانی ترامپ مثل سخنرانی یک رئیس دولت مواجه با یک دشمن و بحران سرنوشت ساز، آشکارا اعلام نوعی وضعیت جنگی است… اعلام وضعیت فوق العاده در نیرومندترین کشورسرمایه داری… در شرایطی که در یسیاری از شهرهای آمریکا و از جمله واشنگتن با منع رفت و آمدشبانه برقرارشده است، او که محافظانش وی را برای مدتی بدلیل حضوراعتراضی و خشمگینانه مردم در مقابل کاخ سفید، به مخفی گاه امن کاخ سفید برده بوند، اکنون با حضوری از قبل اعلام نشده برای نمایش باصطلاح قدرت جهت ایرادیک سخنرانی ابتدا پا به محوطه سخنرانی کاخ سفید گذاشت و این نطق اعلام جنگ به معترضین را قرائت کرد و سپس با انجیلی بدست به مکان «بسیاربسیارمقدس» کلیسای نزدیک کاخ سفید که آنهم از تعرض مردم در امان نمانده بود رفت تا به خیال خودش وفاداری و ایمانش به قانون و نظم و دین را به نمایش بگذارد… گرچه می کوشد که خود را بر فرازبحران و مشرف بر آن قراردهد، اما او رئیس جمهوربحران است و بحران بیش از همه در وجوداوخود را به نمایش می گذارد… بحران سراسری است و همه جا کمانه کرده است. و درخود دژسرمایه داری بیش از همه جا… هیچ جا و مکانی از تلاطم گرداب بحران که در گوهرخود چیزی جز بحران انتقال از نظمی پوسیده و سترون و بی اعتبار شده، به نظم نوینی که قادر به زایش آن نیست در امان نیست…..

سرمایه داری همواره در فراروی از محدوده های موجود و قراردادن خود در حلقه محدوده های جدیدتری که برای تامین انباشت و بازتولید و حیات خویش روزمحشر را به عقب انداخته و به حیات خود ادامه داده است اما به هزینه تعمیق هرچه بیشتربحران و تشدیدبن بست های ذاتی اش. اما آن چه که تازگی دارد و بکراست همانا بحران در خوداین فرافکنی و بازتولید و این متابولیسم است…. این بحران بدلایلی که در مقاله «پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی بحران»* آمده در بالا راه خروج نمی یابد و تا اطلاع ثانوی شاهد تشدید آن خواهیم شد…. تنها یکی از دلایل بنیادی آن به این دلیل است که چون بحران، بحران نوع زندگی و مبتنی برکالائی سازی عرصه زندگی و طبیعت است و برون رفت از آ» مستلزم تغییررادیکال و توامان روابط و مناسبات اقتصادی و مناسبات قدرت در خود جامعه و رابطه اش با طبیعت است، و شاید خروج از بحران برای اولین باردر تاریخ بشر مستلزم تغییرهمه جانبه و همزمان مناسبات و از جمله سبک و شیوه زندگی ( اعم از تولید و نوع تغذیه و زیست … و لاجرم با جراحی بزرگ ) مواجه است که البته خودسرمایه داری بیش از پیش در برابراین جراحی ها ایستاده است… اما مساله سوای تحلیل ریشه های بحران که در جای خود اهمیت حیاتی دارد، تمرکز بر روندهای گشاینده امکانات و صورتازه ای از زندگی است که بالقوه در متن بحران جریان دارد و گشودن افقی جهت خروج از بحران؛ در این روزهائی که خورشید به کسوف می رود…
بهرحال تاریخ تمدن انسانی در گیروداریکی از بزرگترین بحران های وجودی خویش و پوست اندازی تازه ای قراردارد. در آستانه ضرورت ورودبه قلمروهای جدیدی از نحوه زیست و مناسبات با خود و با طبیعت و البته آزمون کنشگری و مبارزه بزرگی که برای گشودن و جان بخشیدن به چنان قلمروهائی، حیاتی است.

تحت عنوان فلسفه سیاسی «کرونای حکیم!» در فرصت های بعدی تمرکزبیشتری باین بالقوگی ها و مختصات دوران بحران انتقال خواهیم داشت….

*- پاندومی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی بحران
https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2020/05/blog-post_6.html#more

*- جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!

https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2016/07/blog-post_67.html
*- برشی از سیاه پوستان آمریکا: برشی از شورش سیاهان آمریکا، با شعاردست ها بالاست، شلیک نکن!
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2014/08/blog-post_23.html#more

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)