افزایش دستمزد و سراب «شورای عالی کار»

 از مبارزات پراکندۀ مزدی تا قانون حداقل دستمزد

 سقوط آزاد ارزش واقعی دستمزد

 شورای عالی کار و ماهیت ضدکارگری آن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)