به یاد سعید*

 

یک صبح پیش از رفتن به کودکستان
از خانه بیرون زدم
برای تماشای مرغابی‌ها.
تو دم در ایستاده بودی
و همراهم آمدی
با پستانکی به دهان
و بغضی در گلو.

رفتیم سر لت
جایی که مادی فدن
دو پاره می‌شود.
دایه‌هامان زهرا و سکینه
گاهی آنجا رخت می‌شستند
و ما را هم با خود می‌بردند.
پشت به خرسنگی می‌نشستیم
رو به آبی که از زمین می‌جوشید
و بچه‌های دیگر را تماشا می‌کردیم.
ریگی را روی آب می‌سراندند
و می‌گفتند: “سُری, سُری, چند سُری؟”

مرغابی‌ها در شیپورهاشان می‌دمیدند
به آنها می‌گفتیم: “نجسی! نجسی!”
سرشان را زیر آب می‌کردند
تا خود را بشویند.
آنها را دنبال کردیم
تا جایی که مادی
پشت دیواری پنهان می‌شد
و دری ما را به کوچه‌ای می‌برد.
چون خواستیم برگردیم
چفت در, باز نمی‌شد
ناگزیر رفتیم تا به بیدآباد رسیدیم.

آنجا غولهای آهنی
خانه‌ها را خراب می‌کردند
برای خیابان‌کشی
و از فرط گرد‌و‌خاک
چشم, چشم را نمی‌دید.

ناگاه حسن تبری
از راه رسید
دوان, دوان
با لنگی به کمر
و دو تبر بر دوش
تاق‌تاق‌کنان.
ایستاد و پرسید: “خوشگل‌ها!
اینجا چه می‌کنید؟”

هراسان
دست یکدیگر را گرفتیم
از کنار خانه‌های ویران گذشتیم
و پس از سرگردانیهای بسیار
در میدان کهنه و جوباره
به چارراه شکرشکن رسیدیم
که جایی آشنا بود.

آنک خانه‌ی عمو!
آنک کوبه‌ی در!
شگفتا! مادرمان در را باز کرد.
با گیسوی بلند
و دستهای گشوده
چه زیبا می‌نمود.
به همه‌ی کلانتری‌ها
سر زده بود
و ما با پای خود
به پیشگاهش آمده بودیم.

از حرفهای تندش
بغض تو ترکید
و پستانکت فرو‌افتاد
اما نگاهش پشت عینک
هر دوی ما را می‌ستود.

 

بیست‌و‌یکم آوریل دوهزار‌و‌بیست

* برادر کوچکترم سعید نفیسی (دهم اردیبهشت هزار‌و‌سیصد‌و‌سی‌و‌سه تا هژدهم شهریور هزار‌و‌سیصد‌و‌شصت‌و‌یک) و همسرش فهیمه اخوت بدست رژیم خمینی در تهران به قتل رسیدند, اما شیوه‌ی قتل و محل دفنشان روشن نیست.

 

Two Brothers

By Majid Naficy

In Memory of Sa’id*

 

One morning before going to kindergarten

I walked out of the house

To watch ducks.

You were standing at the doorway

And accompanied me

With a pacifier in your mouth

And a lump in your throat.

We went to the fork

Where Fadan Waterway

Splits in two.

Sometimes our nannies Zahra and Sakineh

Washed clothes there

And took us with them.

We would lean against a boulder

In front of bubbling water from the ground

And watch other kids.

They did stone skipping on the surface of the water

And said: “Skip, skip, how many skips?”

The ducks were blowing their horns.

We told them: “You’re unclean! You’re unclean!”

They dipped their heads into the water

To cleanse themselves.

We followed them

Until the waterway

Hid behind a wall

And a gate led us to an alley.

We wanted to return

But the latch wouldn’t yield.

So we kept walking until we reached Willow Town.

There, metal ghouls

Were demolishing houses

To widen the street

And because of dust

My eyes could not see yours.

Suddenly Hassan the axman

Arrived running

Wearing a loincloth

With two clanging axes

On his back.

He stood and asked: “Pretties!

What are you doing here?”

Fearful

We held each other’s hands,

Passed by demolished houses

And after much wandering

In Old Circle and the Jewish ghetto

We reached Sugar Cracker Crossroad

Which was a familiar place.

There, the house of Uncle!

There, the knocker of his door!

Surprise! Our mother opened the door.

With long hair

And open arms

How beautiful she looked.

She had stopped by

Every police station

But we came to her presence

With our own feet.

From her harsh words

The lump in your throat burst

And your pacifier fell.

But her gaze behind eyeglasses

Praised both of us.

April 21, 2020

* My younger brother Sa’id Naficy (April 30, 1954 to September 9, 1982) and his wife Fahimeh Okhovat were killed by the Khomeini regime in Tehran. The method of murder and the place of their burial are not known.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)