این است لنینی که می کوشید زندگی اش مصداق آن شعار معروفش، یعنی «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» باشد.

دو کتاب و یک مقاله:

  • حزب از نظر لنین
  • مارکسیسم یا لنینیسم
    در نقد سازمان یابی لنینی طبقه ی کارگر
    روزا لوکزامبرک
  • لنین؛ بارگذاری مجدد به سوی سیاست حقیقت

 


 

به بهانه‌ی صد و پنجاهمین سالگرد تولد «لنین»

 

لنین یک شمایل مقدس یا رهبر و تئوریسینی با رویکردی واحد در تمام عمر نبود. او همواره می کوشید تا خود را به دست جریان سیال نبرد و خلاقیت های حوزه ی پراکسیس بسپارد. بری از اشتباه نبود (چه مواردی که خود در زمان حیاتش به آن معترف بود و چه مواردی که بسیاری از مارکسیست های رادیکال به درستی در مورد او بر آن دست گذاشتند).

امروز بیش از پیش نیاز داریم تا او را از قالب های از پیش گرفته شده ای چون «اسطوره ی حزب پیشگام»، «کاذب بودن هر هویت اجتماعی ای جز هویت طبقاتی» و یا «ماتریالیسم همچون نفی هگل» نجات دهیم.
زمانی که بر اثر شدت بی نظمی حاکم بر مبارزه در «چه باید کرد؟» از «ضرورت حزب پیشگام» سخن گفت اما در سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ علی رغم مشکلات شدید جسمی دست به کار نبردی در درون حزب بلشویک شد که عبارت از مقابله با بالیدن ایده ی «حزب همچون خودِ طبقه» بود.

زمانی که برای زدودن «نارودنیسم» (باور به محوریت سوژه ی دهقان در جامعه ی روستایی روسیه) به سبب روند رو به رشد توسعه ی سرمایه دارانه ی روسیه و نیز جهان به گونه ای جدلی بر «اهمیت سوژه ی طبقه ی کارگر» (هرچقدر هم در قیاس با دهقانان با جمعیتی کمتر) در روند انقلاب تأکید کرد، اما در آستانه ی انقلاب از اهمیت «مسأله ی زنان» و «حق تعیین سرنوشت» غفلت نورزید و آن را وارد تحلیلش کرد.

و زمانی که برای مقابله با رویکرد سیاسی ملهم از ایده آلیسم ناب فلسفی، ماتریالیسم خامِ نامرتبط با ایده و اراده گرایی محض سیاسی باگدانف، کوشید تا در رساله ی «ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» بیانی دیگر از ماتریالیسم و تفسیری درست از یافته های فیزیک جدید برای عمل سیاسی استنتاج کند، اما به هنگامِ تمرکزش بر منطق هگل در ۱۹۱۴، با صراحت از این می گفت که کسی فصل اول جلد اول کاپیتالِ مارکس را نخواهد فهمید اگر «منطق» هگل را نخوانده باشد.

این است لنینی که می کوشید زندگی اش مصداق آن شعار معروفش، یعنی «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» باشد.

 

حزب از نظر لنین

 

 

مارکسیسم یا لنینیسم
در نقد سازمان یابی لنینی طبقه ی کارگر
روزا لوکزامبرک

 

 

لنین؛ بارگذاری مجدد به سوی سیاست حقیقت

 


منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org


 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)