پیدایی، شیوع و گسترشِ بیماریِ کرونا در جهان،  نقشه ها و ارزش های برساخته ی  سرمایه داری و مدیریتِ نادرست و بی عدالتِ سیاسی را، بر آب کرده است.

زندگی در شرایطِ شیوعِ جهانی و اضطرابِ جهانیِ بیماریِ کرونا،ارزَ تولید، ارزشِ مُبادله، ارزشِ تقاضا، ارزشِ توزیع و تمامِ ارزش هایِ تبلیغاتیِ نظامِ سرمایه داری و ارزش هایِ  ساختگیِ  قدرتِ سیاسی در جهان را، بر باد نهاده است.

امیر سارم

از نخستین روزهایِ پیداییِ این بیماری در چین که با نظامِ کمونیزمِ سرمایه دارانه ی خاصّ ِ خود، کوشید تا با پنهان-کاری، با امیدِ رفعِ هرچه زودِ ماجرا، از ضررهایِ اقتصادیِ این جریان پیشگیری کند که این نادانی، زیانِ اقتصادی چینی ها را چندین برابر کرد یا پنهانکاری هایِ منفعت جویانه ای رژیمِ ایران (حفظِ مقرّ ِ آخوندها و زائرینِ  قم و مشهد و ادامه ی  زد و بندِ  بازاری با چینی ها) و ایتالیا (حفظِ صنعتِ توریزم) که به جایِ قرنطینه ای محدود، آنها را مجبور به اجرایِ شرایطِ قرنطینه ای در همه ی کشور کرده و زیانِ آنها را نیز چند برابر کرده است و در هر جایِ دیگری هم که حاکمان ترجیحِ دیگری به جایِ رعایتِ سلامتِ مردم ، داشته اند زیان ها چندین برابر بوده  تا اکنون که  شرایطِ زندگیِ قرنطینه ای، کم و بیش در همه جایِ زمین، در کنارِ اضطرابی که در زندگیِ مردمِ عادّیِ دنیا ایجاد کرده، نظامِ سرمایه داری و قدرت هایِ سیاسیِ  حاکم بر دنیا را، از هراسِ زیان هایِ مرگبار و از دست دادنِ کنترلِ اجتماعی به چنان وحشتی انداخته است که حکومت ها و  شرکت هایِ بزرگِ اقتصادیِ دنیا، به میلیاردها دلار سرمایه گذاریِ تحقیقی برایِ درمان و پیشگیریِ کرونا وادار کرده است که این حجم از هزینه ی حکومتی و قدرت هایِ اقتصادی برایِ سلامتی در همه ی تاریخِ بشر،  بی سابقه است. وَ نگرانیِ این قدرت ها به  همچنینجا خَتم نمی شود چون روشن است که در روزگارِ پس از کرونا مردمِ دنیا  با بینشی حسّاس شده به سلامتی، دیگر هر پولی را  برای هر تبلیغی  برایِ هر جنسی  نخواهند پرداخت و هر گفته ای را هم از یک رهبر یا رئیسِ سیاسی  نخواهند پذیرفت.

همچنین باید دید که  پس از این آزمونی که علم، دانش و به ویژه مدیریتِ سیاسیِ دنیا را به تنگنا و عجز افکنده است، هنگامِ  یافتنِ  راهِ درمان  یا  کشفِ واکسنِ بیماری کـُرونا، که چند میلیاردنفر در دنیا، خواستار  خواهد داشت، تولید و توزیعِ آن در جهان به چه ترتیبی خواهد بود؟  آیا  قدرت هایِ سیاسی و سرمایه داریِ  دنیا  که  اکنون   اینگونه  به وحشتِ ضرر هایِ بزرگ افتاده اند، حاضر خواهند شد برایِ نجاتِ ساختارِ قدرتِ خود، دارو  یا  واکسنِ کرونا را  به رایگان  و  به عدالت  در جهان توزیع کنند ؟

امّا پس از تجربه ی اضطرابِ جهانیِ کرونا، که در تمامِ تاریخِ  بشر بی سابقه بوده و همچنین با نما ها و پرداخت هایِ رسانه ای باز هم بی سابقه، بیشترِ مطلقِ انسان هایِ رویِ زمین را به باز اندیشی  در نیازها، انتخاب ها و خواسته هایِشان وا داشته است، تمامِ ارزشهایِ ساخته و برساخته ی  پیش از این تجربه که در دنیا حاکم بوده اند دیگر نمی توانند به همان ترتیب زندگیِ انسان ها را کنترل کنند و انسانِ رویِ زمین پس از تجربه ی این استرسِ جهانی، به گونه ای دیگر خواهد زیست. زندگیِ پس از کرونا در جهان، دیگر مانندِ  زندگیِ پیش از کُرونا  نخواهد بود.

نه دیگر نظامِ تولیدیِ سرمایه داری خواهند توانست با همان ارزش گذاری هایِ سابق، به تولید، عرضه و قیمت گذاری هایِ سابق بپردازد و نه  با روشن بینیِ تازه ای که نسبت به ارزشِ بی قیمتِ سلامتی در مردمِ دنیا پدید خواهد آمد، حکومت ها خواهند توانست مانندِ گذشته  به دروغ پردازی و جنگ افروزی  بپردازند.

همچنین، با این حسّاسیتِ فضایِ رسانه ای این عصرِ دنیا، کشفِ دارویِ کرونا ، همبستگی ای فراتر از ملّیت و مذهب و نژاد،  در دنیا  پدید خواهد آورد که تمامِ ساز و کارِ نظامِ پلیسی و ارزش هایِ ملّی گرایانه ی ساختگیِ سیاسی را بر باد خواهد داد و با با انفجارِ انرژیِ شادمانیِ انباشته ی زندگی در قرنطینه، در جشنی بزرگ،  مردمِ عادّیِ  دنیا را به اتّحادی بزرگ و بی مانند در تمامِ تاریخ،  فرا خواهد خواند و به اندیشه در سلامت، شادمانی، حقیقتِ وجود و زندگیِ با استرسِ بسیار کمتر با  ارزش هایی  تازه، دور از ارزش هایِ خرابِ سرمایه داری و قدرت سیاسی که اینهمه با سلامتی و برابری و شادمانی  بیگانه هستند ،  دعوت  خواهد کرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)