خطاب به دانشجویان سراسر کشور

در شرایط فعلی و بحران زده کشور که نفس هایمان را تنگ و کام مان را تلخ کرده است، به حال خود رها شده ایم.

شاهد آن بودیم که دولت با گذاشتن راه حل آموزش مجازی پیش روی ما، از خود رفع تکلیف و مسئولیت نمود و نابرخورداران را مطابق روال گذشته بیشتر و بیشتر به حاشیه راند. ما ادامه ترم تحصیلی با تحمیل آموزش مجازی به دانشجویان را در راستای اهداف آموزش عالی نمی‌دانیم. آموزشی بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم تر از همه: نابرابر.

تحقق عدالت آموزشی تنها بواسطه مشارکت همه دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی در این طرح ممکن می شود. بسیاری از دانشجویان به امکانات لازم جهت مشارکت در این طرح دسترسی ندارند و از توانایی مالی جهت تامین هزینه اینترنت و تهیه کامپیوتر و تلفن های هوشمند و … برخوردار نیستند.

حق آموزش عالی رایگان نیز که سالهاست آماج پولی سازی و کالایی سازی واقع شده، در روند فعلی بیشتر به محاق می رود. گویا دولت از هیچ فرصتی برای باز کردن مسیر پیشروی خصوصی سازی در حوزه خدمات عمومی نمی‌گذرد.

اجازه نخواهیم داد دولت از بحران به هزینه ما عبور کند. به هزینه به محاق بردن عدالت آموزشی یا راهی کردن دانشجویان به مسلخ و بیمارستان ها.

ما دانشجویان را به اتحاد فرامیخوانیم و تاکید می‌کنیم که عبور جمعی ما از این بحران در گرو همبستگی و درک هم سرنوشتی مان با یکدیگر است؛ اگر دولت نابرخورداران را به حال خود رها کرده است، ما رهایشان نمی‌کنیم.

بدینوسیله ما به همه ی دانشجویان اعلام می کنیم که آموزش مجازی را نمی پذیریم و آن را فاقد اعتبار می دانیم.

✏️ جهت امضای تحریم روی نوشته زیر کلیک کنید.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

در ذیل بیانیه،مطالبات دانشجویان و ایرادات وارد به طرح آموزش مجازی آمده است.

پیوستن به تحریم سراسری آموزش مجازی

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgACbMwrvt5w_J4KIJippwp7tABaZYX9lBzoLkWrbehDHiTw/viewform?usp=pp_url)

کانال تلگرامی تحریم سراسری اموزش مجازی
@tahrime_majazi

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)