اپیدمی کرونا در ایران بهانه ای شده است برای تعرض به کارگران، برای اخراجها، و بالا کشیدن بیشتر دستمزدها و پروار شدن بیشتر یک مشت انگل بی خاصیت آخوند و آقازاده و سرمایه دار. خبرها تکان دهنده است. این روزها رنج و مشقت و محرومیت بسیار سنگین تر و غیرقابل تحمل تری به بخش زیادی از کارگران و مردم زحمتکش و کودکان کار و دوره گردان و بیکاران و طیفهای محروم و به حاشیه رانده شده جامعه تحمیل شده است. طیفهایی که گناهشان اینست که تولید کننده ثروتها هستند یا زمانی بوده اند و مثل سرمایه داران و حاکمین، دزد و چپاولگر و مفتخور نیستند. بیرحمی و جنایتکاری و زالو صفتی طیف سرمایه دار رنگارنگ را امروز بیش از هر زمان به عیان میشود دید. حتی کمکهای مردمی را بالا میکشند و در بازار سیاه به فروش میرسانند! این جامعه و این سیستم و این حکومت کلا دون شأن انسان است.

کارگر و زحمت کش در این سیستم باید حتی در شرایط کرونا کار کند و مچاله شود و بیمار شود و قربانی شود تا یک مشت بی خاصیت و عزیز بی دلیل بگردند و حیف و میل کنند و به مردم دهن کجی کنند و حتی از کرونا برای بالا کشیدن حقوق کارگران استفاده کنند. حکومتشان هم از جنس خودشان است ضد انسانی و متحجر و چپاولگر که کارش فقط و فقط خزعبل گویی و دفاع از گرگهای سرمایه دار در برابر انسانهای حق طلب است. چه برسد به اینکه بخواهد به شهروندان امکانات رفاهی و زندگی ای که حقشان است را بدهد.
کارگران و مردم این منجلاب را می بینند و تعفن آنرا فراموش نمیکنند. کارگران و مردم محروم بیشتر مطمئن میشوند که که کل این سیسم بغایت ضد انسانی و گندیده را باید هرچه زودتر در هم کوبید و جامعه را به شیوه ای انسانی و منطبق با خواستهای امروز همه انسانها سازمان داد. چه کسی گفته است که این مفتخوران باید گرداننده جامعه باشند؟ چه کسی گفته است که این کفتارهای خون آشام و بی رحم باید صاحب منصب و صاحب قدرت و صاحب ثروتها باشند؟ به این بی عدالتی با انقلاب همان پابرهنه و تولید کنندگان و رنج کشیدگان پایان خواهیم داد. به این بی عدالتی و بی منطقی پایان میدهیم.
زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)