احضار و بازداشت امیر نوری توسط پلیس امنیت به خاطر “جهش اقتصادی” قورباغه کاغذی.

طبق گزارش دوستان امیر نوری، وی امروز بە پلیس امنیت احضار و با توجە بە مخالفت قاضی با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومان، برای بازداشت بە زندان تھران بزرگ (فشافویە) منتقل شد.

“جرم” او و تهدید به قتل اش از سوی یک طلبه همین کلیپ طنزی است که در آن با یک قورباغه کاغذی “جهش اقتصادی” کرده!

*******

برای حمایت از امیر نوری ھمە چالش قورباغە کاغذی و جھش تولید راە بیاندازید و ویدیوھایتان را بفرستید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)