حکومت اسلامی تلاش و تقلا میکند که با استفاده از اپیدمی کرونا، کنترل خود را بر جامعه محکمتر کند، نیروهای بسیج و نظامی و اطلاعاتیش را برای مقابله با مردم بییشتر به خیابانها بکشاند، “قرارگاه بهداشتی” ایجاد کند، شهرها و خیابانها را تخلیه کند و خود را برای مقابله با اعتراضات و شورشهای بعدی آماده تر نماید. به بهانه کرونا مقررات “کنترل تردد” را در یازده استان به اجرا گذاشته اند، اما مراکز پر تجمع کار و تولید را نه فقط تعطیل نمیکنند بلکه در جاهایی حتی ساعات کار را افزایش داده اند. گزارشاتی گویای اینست که حتی به بهانه ضد عفونی کردن اماکن عمومی اسلحه بدست و مسلح به محلات وارد میشوند. از آزادی زندانیان حرف میزنند اما در همین زمان خطرناک اعضای کانون نویسندگان و فعالین کارگری و اجتماعی را به زندان فرا میخوانند و برخی زندانیان سیاسی نظیر آتنا دائمی را مجددا دارند دادگاهی میکنند.

مردم ایران در شرایطی که اپیدمی کرونا همه جا را فرا گرفته است، خشم و نفرت بسیار عمیق تری نسبت به حاکمین اسلامی پیدا کرده اند و خشم خود را به اشکال مختلف ابراز میکنند. حاکمین اسلامی اگر ذره ای به فکر مقابله با کرونا بودند اولین کاری که میکردند مجتمع های بزرگ تولیدی را تعطیل اعلام میکردند تا مثل ایران خودرو و جاهای دیگر هرروز چند کارگر بیمار و قربانی نشوند. اگر به فکر مقابله با کرونا بودند صدها هزار زندانی را که در معرض انواع بیماری در شرایطی بسیار ناهنجار در سلولها و بندهایی با تراکم بالا و چندین برابر ظرفیت به بند کشیده شده اند، آزاد میکردند، مدارس و دانشگاهها را فورا تعطیل اعلام میکردند و نه بعد از چند هفته اشاعه بیماری و اعتراضات دانشجویان. اگر به فکر مقابله با کرونا بودند از روزاول حقایق را با مردم در میان میگذاشتند و دروغ بمردم تحویل نمیدادند. اگر به فکر مقابله با کرونا بودند گوشه ای از بودجه و ثروتهای نجومی ای را که نهادهایشان دارند ریخت و پاش میکنندو یا بودجه عظیمی که صرف گروههای اسلامی در منطقه و صرف نهادهای مذهبی و سرکوب در ایران میکنند، در اختیار درمان مردم و بیمارستانها و کادر فنی و دارو و امکانات بهداشتی قرار میدادند که اینچنین برای تامین ابتدایی ترین نیاز بیماران در مضیقه نباشند. اگر یک ذره به فکر مقابله با کرونا بودند از همان ابتدا شهر قم را قرنطینه میکردند تا از مردم اینهمه قربانی نگیرد. اگر به فکر مقابله با کرونا بودند پرواز هواپیماهای سپاه پاسدارانشان در مسیر چین و دیگر کشورهای منطقه را به موقع متوقف میکردند. این حکومت دشمن مردم است و ذره ای در قبال زندگی مردم احساس مسئولیت نمیکند و تنها مشغله اش حتی در وسط فاجعه کرونا تحکیم حاکمیت ضد انسانی و چپاولگرانه اش بر بر مردم است. حکومت اسلامی در کنار ویروس کرونا قرار گرفته است و درمقابل، پزشکان و پرستاران و بسیاری از مردم با تشکیل جمعها و شبکه های خودیاری به مقابله با کرونا برخاسته اند.

هیچکس تردیدی در اهداف ضد مردمی و پلید حکومت اسلامی ندارد. طی همین مدت صدای اعتراض نسبت به بی مسئولیتی حکومت و عدم اقدام جدی آن علیه رنج و بیماری مردم، از سوی تشکلهای کارگری، بازنشستگان و دانشجویان و فعالین اجتماعی بلند شده است. مردم به تجربه دریافته اند که برای مصونیت در برابر فجایع طبیعی نیز باید از شر این حکومت خلاص شد. توطئه کثیف حکومت اسلامی برای تحکیم کنترلش بر جامعه به بهانه کرونا را مردم نقش بر آب خواهند کرد و در پس این اپیدمی نیز با خشم و اعتراض و نفرت بسیار گسترده تری علیه جانیان اسلامی به میدان خواهند آمد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)