بیا که نوروزه صبح نوروزه
تا عالمی ، جون دلم، چشموم خوورسوزه

بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروز دیروزه

دیدی چطو مانند او یک سال برفت، سال نو اومد؟
یکسال چنو تندِ برفت که پندری همی دیروزه

آی بیا که نوروزه صبح نوروزه
تا عالمی جون دلوم چشموم خوور سوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)