بنفشه، بنفشه در چمن، شاد و کش آمد
خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد، بنفشه، بنفشه در چمن، شاد و کش آمد
به آب و، سبزه و گل می کشد دل، که آب و، سبزه و گل دلکش آمد
به آب و، سبزه و گل می کشد دل، که آب و، سبزه و گل دلکش آمد
خوش آمد پیش گل می گفت بلبل، خوش آمدهای او، گل را خوش آمد
خوش آمدهای او، گل را خوش آمد

خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد، بنفشه، بنفشه در چمن، شاد و کش آمد
به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز
به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز
بیا، ای تازه گل برگ بهاری، بگو، عزم کدامین باغ داری!؟
به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز

خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد
بنفشه، بنفشه، بنفشه در چمن، شاد و کش آمد
خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد
بنفشه، بنفشه، بنفشه در چمن، شاد و کش آمد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)