شد آن زمان که بر مسیح مصلوب خویش به مویه می‌نشستید
که اکنون
هر زن
مریمی است
و هر مریم را
عیسایی بر صلیب است،
بی تاج خار و صلیب و جلجتا
بی پیلات و قاضیان و دیوان عدالت.-
عیسایانی همه هم سرنوشت
عیسایانی یک‌دست
با جامه‌ها همه یک‌دست
و پاپوش‌ها و پاپیچ‌هایی یک دست- هم بدان قرار-
و نان و شوربائی به تساوی
که برابری، میراث گران بهای تبار انسان است، آری…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)