چنین روزی در چند سال پیش
۸بهمن۱۳۶۵
مک فارلین۲؟!
روزنامه جمهوری اسلامی۸بهمن ۱۳۶۵
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رونالدریگان رئیس جمهوری آمریکاروزدوشنبه برای اولین بار توسط یک کمیسیون تحقیق در موردماجرای مک فارلین مورد بازجویی قرارگرفت واحتمال دارد یک باردیگراین تحقیق تکرار شود. ریگان دراین بازجویی یک ساعته که درکاخ سفیدانجام شدبه تمامی سوالات پاسخ داد.
پاورقی:
درماجرای ورودمخفیانه مک فارلین(مشاورامنیتی ریگان)به ایران،که باافشای آن توسط جریان سیدمهدی هاشمی،در سطح افکارعمومی آشکارشد، حزب جمهوریخواه ورئیس جمهوری انتخاب شده این حزب درآمریکابه دلیل مخفیانه بودن این مذاکرات،زیرسوال رفت،زیرا علیرغم تخاصمات ومنازعه رسمی وکلامی بین حاکمیت جمهوری اسلامی ودولت آمربکا،این اقدام صورت گرفته بود،وازآنجاکه ماجرالورفت وعلنی شد،به دلیل آزادی رسانه درآمریکاآن مذاکره عملی خلاف وغیرقانونی وغیر دیپلماسی تلقی شدودولت ریگان به مرزاستضیاح نزدیک شد.امادر ایران،به دلیل عدم آزادی رسانه، ترتیب دهنده های این ملاقات از قیدمجارات رهایی یافته ودرعوض افشاکنندگان مجازات شدندونظام ولایت فقیه وهاشمی رفسنجانی که خوددررای ماجرای این ورود مخفیانه قرارداشت،باجوسازی رسانه ای آن رابه نفع خودونظام ۱۸۰درجه تغییرماهیت داده و کماکمان مثل همه روبدادهاو اتفافات درایران،ازآن بهره برداری سیاس شد.
درماجرای مک فارلین علاوه بر خریداسلحه ازمنابع اسرائیلی، گفت وگوهایی وقرارومدارهایی برای پس ازمرگ خمینی انجام شد.
برخی در ماجرای ترامپ،ازمک فارلین۲سخن گفته اند،که باید متذکرشد،دردوره عصرانفجار اطلاعات چیزی پنهان نمی ماند. هرچندنظام ولایت فقیه برای حفظ خودمجبوراست بامرگ خامنه ای رویکردایشان رانسبت به آمریکا تغییردهدونمی تواندسیاست فعلی راادامه دهد.
پافشاری ترامپ وحزب جمهوری آمریکابرای آوردن ایران به میز مذاکره وکلیدخوردن برجام ۲،بخشی ازآن می تواندانتقام آن شکست مذاکره مخفی دوره ریگان باشد.
درهرحال مذاکره مخفیانه ای که ازآن بوی معامله مخفیانه برای جناحی ازقدرت درنظام ولابت فقیه استشمام شود،تحت عنوان مک فارلین۲محکوم ومطرود است!
هشتم بهمن نود وهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)