رژیم حاکم بر ایران بنا به دلایلی خارج از حوصله این نوشته کوتاه، در چارچوب چرخه «قبض و بسط» خود اکنون در فاز قبض قدرت قراردارد. هر قبضی به معنای فشرده شدن قدرت از طریق کنارگذاشتن بخشی ازهمراهان تا امروز و اقدام به تصفیه های جدیداست. البته خودسیکل قبض و بسط بدلیل افزایش وخامت ملأ پیرامونی و فضای زیستی، در یک چرخه بزرگتر راه به یک پارادوکس بزرگ و نهایتا نابوده کننده ای می برد که ناشی از بحران حادبازتولیدی به مثابه بحران اصلی و زایای سایربحران هاست. اما آن پارادوکس غیرقابل حل و نابودساز را می توان چنین صورت بندی کرد: حکومت اسلامی ناگزیراست که برای حفظ خود به عنوان شرط بقاء و ماندن در دل امواج طوفان های هردم فزاینده، از یکسو قاعده هرم قدرت را کوچک و کوچک تر کند و از سوی دیگرخوداین اقدام، ناقض شرایط عمومی بقاء و حفظ تعادل است. یعنی کوچک و زایل شدن مستمر و سیستماتیک قاعده هرم لاجرم موجب افزایش خطربهم خوردن تعادل آن هم در شرایط وزش طوفان ها می گردد. می توانیم آن را خالی شدن قدرت از محتوای خود و چسبیدن به شکل و قدرت نمائی و نمایش قدرت بدانیم که خود به معنی پوک و خالی شدن زیرپا و تکیه گاه قدرت است.

خامنه ای در نمازجمعه اخیرخود راهبرد و سخنرانی خود را در یک کلمه خلاصه کرد: « قوی و قدرتمند شدن». اما برای او قدرتمندشدن جزیکدست سازی و ناب شدن صفوف قدرت نیست. این هم بدون «غیریت سازی» و غیرخودی سازی مستمر ممکن نیست. بنابراین پیام سخنرانی او معنائی جزعزم به پیاده کردن غیرخودی های تازه ای از صفوف و همراهان تاکنونی نظام نبود. او همانطور که در عمل نشان داده و بارها اظهارداشته است رمزبقاء نظام را یکدست شدن آن و سودای تشکیل دولت باصطلاح جوان و حزب الهی می داند که به عنوان گام دوم در رأس برنامه چهل ساله دوم نظام قراردارد. با این همه جناح حاکم و باندمسلط بر قدرت نه فقط اصلاح طلبان را از قطارقدرت بیرون کرده است، بلکه در انتخابات پیش رو با بزرگترین سلاخی و تصفیه از سوی شورای نگهبان و هسته سخت قدرت، حتی امثال علی مطهری ها را هم از جمله بدلیل اظهارنظر در برابرنظر رهبر تحمل نمی کند و رسما آنها را فاسد یا فاقدالترام لازم به نظام و فاقدصلاحیت اعلام می کند. امثال روحانی ها و اعتدال گرایان و حتی بخش هائی از اصول گرایان بزعم آنها متزلزل هم باید از قطارقدرت پیاده شوند و به صفوف «خوش نشینان» سیاست به پیوندند و حتی دولت موجودهم پیش از پایان رسمی خو باید بیش از پیش خلع ید شود.

یک باردیگر سودای آزمون شکل دادن به «دولت اسلامی و جامعه اسلامی» به عنوان دو مرحله اساسی از مراحل تاکنون ناکام و تحقق نیافته استراتژی ۵ مرحله ای خامنه ای و حامیان ذوب شده اش در ولایت در دستورکارقرارگرفته است. یک باردیگر ِکک گزنده تشکیل دولت اسلامی خالص و جامعه اسلامی واقعی برآمده از آن به تنبان رهبرافتاده و او رسالت تشکیل آن را هم چون میراثی برای دوران پساخود می داند.
این که جناح حاکم علیرغم خیزبلندی که برداشته است بتواند به تحقق سودای یکدست سازی و بقیه قضایا نائل شود، البته خود قماربزرگی است که فی الواقع بردی در آن وجودندارد و پرداختن به آن خارج از گنجایش این نوشته است. اما هرچه که هست بیانگرآن است که ماندن و نماندن حکومت اسلامی بیش از پیش با قمارسیاست گره خورده است که خود بخشی از فرایندبحران بازتولیداقتدار و امکان ناپذیرشدن حفط قدرت به شیوه تاکنونی است. سیاست حذف برای حفظ قدرت در ذات خود راه گشوده ای نیست. برعکس مسیری است بن بست که رژیم دارد به انتهای آن نزدیک می شود.

غرض آن که صدوردستورالعمل بسط اختیارات صدا وسیاست تک صدائی آن -علیرغم آن که به عنوان مرجع خبررسانی و گفتمان سازی پاک بی اعتبارشده است- به عرصه مجازی و خفه کردن صداهای موازی* در این عرصه در کناراینترنت ملی و فیلیترینگ سراسری است که خود یکی از همان مؤلفه های مهم قبض قدرت و یکدست سازی از طریق سیاست حذف به عنوان شرط بقاء است و بخشی از سودای شکل دادن به مالیخولیای «دولت و جامعه اسلامی» ناب و حزب الهی و باصطلاح جوان و از نسل های میانه و جدید که تاکنون به گفته خودخامنه ای موفق به آن نشده است که اکنون به شکل کودتائی با دورزدن نهادهای رسمی موجود از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است و طبیعی است که در این میان کسی برای پی نوشت حسن روحانی مبنی بر «احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است» تره خرد نخواهدکرد. دوسال آخرریاست روحانی درست مثل پایان دوره خاتمی و احمدی نژاد دوره از حیزانتفاع افتادن و پنچر و سترون شدن کامل است که در آن رؤسای جمهورنظام حکم یک اردک لنگ را دارند.
محمود واعظی رییس دفت رییس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ با موضوع «مسئولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند: احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
تفی روزبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)