یکی از کلید واژه های عظما در این سخنرانی، “رزمندگان بدون مرز” بود در توصیف سپاه قدس.
رزمندگان بدون مرز، مثل داعش، مثل القاعده، رزمندگانی که میخواهند نظم جهانی را مختل، دولت-ملت ها را متلاشی کنند و جنون ایدئولوژیک را بر جهان حاکم کنند.
اگر میلیون میلیون هم از این رزمندگان باشند باید تا نفر آخر کشت تا ریشه کن شوند و سپس باید آن ایده را سوزاند و در اعماق تاریخ مدفون کرد‌ و اگر کسی باز از آن ایده دم زد در نطفه خفه اش کرد.
این منافاتی با دموکراسی و آزادی بیان هم ندارد، آن چه در غرب با یهودستیزی، نژادپرستی و افکار فاشیستی میکنند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)