رهبر تکلیف مردم را روشن کرد متأسفانه در طول تاریخ دنیا همین‌طور بوده تمامیت خواهان ودیکتاتو ها ،،‌در فضای خیالی وغیر واقعی زیست میکنند و برای حفظ سلطه خود از قربانی کردن هزاران انسان ابایی ندارند ،، وعاقبت به نابودی کشور و هست و نیست آن ومردمش می انجامد ،، هیتلر نمود بارز آن است در طول تاریخ صدها دیکتاتور داشتیم محمد رضاشاه یکی از آنان بود البته او در لحظه آخر از خواب بیدار شد ،،، وگفت صدای انقلاب شما را شنیدم
اما دیگر دیر شده بود،، قذافی صدای مردم را نشنید و میبینیم که چه برسر کشورش ومردمانش رفت بن علی عاقل بود و سریعاً فرار کرد وکشورش بدون آسیب ماند بعید میدانم که رهبر فعلی چنین کند با این سخنرانی آخرش تکلیف مردم را مشخص کرد ،،،
مضحک است که با این سخن رانی اصلاح طلبان به اصلاحی دل خوش کنند ،، راه را ایشان مشخص کرده تغییر با انقلاب صورت خواهد گرفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)