تشکیلاتِ “جمهوری اسلامی” توانِ کنترلِ انتشارِ خبرها را در
فضایِ مجازی ندارد، گردانندگان وآخوندهای شیطانیِ این نظام، از اینترنت،
فضایِ مجازی و سرانجام از ماهواره، از هر واقعیتی بیشتر می ترسند.
و ترسِ این نظام از فضایِ واقعیِ جامعه ی ایران در رده ی بعدی، قرار
دارد. امّا با اینکه رهبرانِ این نظام ، همواره از حرکت هایِ اجتماعیِ مردمِ
ایران در فضایِ واقعیِ جامعه وحشت دارند، ترسِ فوریِ این نظام بیشتر از
فضایِ مجازی است تا فضایِ واقعی. چون نیروهایِ سرکوبگر این نظام در
فضایِ واقعی فرصتِ بیشتری برایِ سرکوب، نمایش و شُعبده بازی دارند،
در حالی که اوجِ نبوغِ مدیریتِ آنها در فضایِ مجازی، قطع کردنِ اینترنت
است!
و سرانجام، کار به حقیقت که می رسد، گردانندگان و آخوندهایِ دزدِ
جمهوری اسلامی، هیچ واهمه ای از هیچ حقیقتی ندارند. که این همان باتلاقِ
دروغ پردازی هایِ جنایت کارانِ این نظام است که از ف رطِ فساد و دزدی و
جنایت و دروغ، چشمشان به اینهمه نشانه هایِ حقیقت که در جای جایِ ایران
و زمین، پدیدار است، کور شده و بیش از هر کسی در دنیا، خودِ آنها گرفتارِ
دروغ پردازی هایِشان شده اند.
امّا، اکنون در این زمستان، مردمِ ایران شاهد هستند که همان حقیقتِ دنیا که
تا امروز ریشخند کرده اند، چگونه رهبران و گردانندگان و آخوندهایِ
جمهوری اسلامی را در هوا و دریا و زمین و پس از این در زیرِ زمین،
رُسوا می کند.
وَ در ادامه ی این ماجرا، تماشا کنید که زمان به چه در ترتیبی، جنایتکاران
و دروغ هایِ شیطانیِ این نظام را، در همه جایِ دنیا، مُچاله می کند. به هر
وسیله و به هر ابزاری که لازم باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)