یک فایل صوتی بدست ما رسیده که شامل دو بخش است. این فایل صوتی مربوط به سخنرانی یک مقام سپاهی در یکی از جلسات توجیهی نیروهای مهاجم پیرامون سقوط هواپیمای اوکرائینی است. در بخش اول این سخنرانی، این مقام سعی می کند دولت را در ماجرای سقوط هواپیما مقصر معرفی کند و سپاه را تبرئه و مظلوم و در بخش دوم پیش بینی می کند که اعتراض هائی که در ارتباط با  سقوط هواپیما آغاز شده بسرعت وسیع خواهد شد و باید آماده یک شورش بزرگ بود و با آن مقابله کرد. او در این سخنرانی می گوید فضائی که با ترور قاسم سلیمانی در کشور ایجاد شده بود از دست رفت و ما بازگشتیم به روزهای پس از ۲۵ آبان. او از کسانی که برای آنها سخنرانی می‌کند و در واقع برایشان برنامه اعلام می‌کند می‌خواهد که گوش به فرمان رهبر باشند. در این سخنرانی بار دیگر تئوری نقش نفوذی ها در جنبش اعتراضی کنونی مطرح می شود و سخنران از حاضران می خواهد که نه تنها خود بلکه اعضای خانواده خویش را آماده مقابله کنند و این سخنرانی را چه بصورت صوتی و چه پس از پیاده کردن آن روی کاغذ، در میان آنها پخش کنند. ما بخش اول این سخنرانی را که صغرا کبرائی است برای توجیه زدن ائینی با موشک و تبرئه بخش هوا فضای سپاه حذف کرده و بخش دوم آن را منتشر می کنیم.

سخنرانی را در فایل صوتی زیرگوش کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)