بعد از “آسمانی” شدن قاسم سلیمانی حکومت اسلامی در زمین آچمز شده است!

سران حکومت اسلامی که در اثر ناگهانی بودن و شدت بالای ضربه سرگیجه گرفته اند، در میان سخنانی که بیشتر به هذیان شبیه است “انتقامی سخت” را وعده میدهند!

میگویند آمریکا درخواست کرده در همان سطحی ضربه بزنند که آمریکا زده است (جانشین فرمنده سپاه)؛ ضربه محکمی خواهند زد اما عجله ای نیست؛ و این وسط البته نیروهای ترویست نیابتی شان راکت پراکنی پراکنده شان در عراق را شروع کرده اند و ظاهرا دنبال اجرای قصاص این بار در سطح جهان هستند!

یک چیز روشن است. کشته شدن قاسم سلیمانی آنهم همراه با نزدیک به یک دوجین فرماندهان باندهای تروریست اسلامی ضربه ای تکان دهنده به چهره نظامی – امنیتی و به این اعتبار، “اقتدار نظامی” منطقه ای جمهوری اسلامی بود. این “اقتدار نظامی” برای حفظ قدرت سیاسی در ایران حیاتی بود و به این اعتبار بازیابی آن هم حیاتی است!

اما تناقضات زیادی و موانع زیادی در مقابل این “انتقام سخت” وجود دارند که مهمترینش اتفاقا همان بقای سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که سالهاست برای بقای سیاسیش، با یک دستش پرچم “مرگ بر آمریکا” بلند کرده و دست دیگرش را برای “مذاکره” با “شیطان بزرگ” دراز کرده است، امروز بعد از نوش جان کردن سیلی محکمی از “شیطان بزرگ” سرش به دوار افتاده است ونمیداند در شرایط جدید همان شعبده بازی تکراری با دو دست را چگونه پیش ببرد. اگر “انتقام سخت” نگیرد، آبروی نداشته اش و به این اعتبار “اقتدار نظامیش” در میان گله گسترده ای از مزدورانش اسلامیش در منطقه به خطر میافتد و خود این زیر پایش را خالیتر میکند و اگر در فکر “انتقامی سخت” باشد (که موانع زیادی دستش را می بندد) با انتقامی سختتر ضربه ای حتی محکتر میخورد و به طور کامل فرو می پاشد.

جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته است. حذف قاسم سلیمانی، دست راست خامنه ای، مهره اصلی سازمان دادن باندهای ترویست اسلامی در منطقه، موقعیت نیروها در منطقه را دگرگون کرده است و در شظرنج سیاسی-نظامی منطقه جمهوری اسلامی را آچمز کرده است. اگر چه آچمز نسبی و نه آچمز مطلق. جمهوری اسلامی هر طور مهره هایش را تکان دهد، ولی فقیه و بارگاه اسلامیش در موقعیت خطرناکتر از گذشته قرار خواهند گرفت.

با توجه به این موقعیت جدید آیا خطر جنگ جدی است؟ اوضاع به سرعت به طرف جنگ پیش میرود.؟ این سئوال مهمی است که باید جداگانه به آن پرداخت.

۵ ژانویه ۲۰۲۰ – ۱۵ دی ۱۳۹۸

محسن ابراهیمی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)