روزنامه‌ انقلاب‌ اسلامی (دوشنبه  ۲۲ اردیبهشت۱۳۵۹ /ص۳).
این‌ دومین‌ مطلبی‌ بو دکه‌ همزمان‌‌ با پیروزی‌ انقلاب از من‌ در مطبوعات‌ چاپ  شد.
انقلاب  فرهنگی

همانطور که‌ مشاهده‌ شده است ‌در این ‌روزها ‌ بحث ‌انقلاب ‌فرهنگی ‌بر ‌سر زبانهاست‌. اما اینکه ‌با چه روشی ‌باید انقلاب ‌فرهنگی‌ کرد،

این ‌خود ‌یک ‌اصولی ‌همراه ‌دارد که ‌نه ‌تنها در این ‌روزها مشاهده ‌نشد، بلکه ‌بر ضد انقلاب ‌فرهنگی‌ کار انجام‌ گرفت. زیرا همانطور که

‌دیدیم ‌به ‌عنوان ‌انقلاب ‌فرهنگی ‌به ‌دانشگاهها هجوم‌آوردندوزدوخوردبوجودآمد.چندین‌نفرکشته‌ومجروح‌شدند. جشن‌کتابسوزی‌بوجود

آمدوروزنامه‌ جمهوری‌اسلامی‌ باتیتر درشت‌می‌نویسد:«اولین‌شهیدانقلاب‌فرهنگی!!» آیاانقلاب‌فرهنگی یعنی‌زدوخوردوکتابسوزی‌وکشتارو...؟


اولاًتاآنجاکه‌مشخص است‌یکی‌ازاصلهای‌ مهم‌انقلاب‌فرهنگی‌اخلاق ‌می‌باشد که ‌نه ‌تنها اینکار صورت‌ اخلاق‌انسانی‌ انجام نگرفت،بلکه‌برضداخلاق

‌انسانی‌واسلامی ‌کار انجام ‌پذیرشد.

ثانیاًمگرانقلاب‌فرهنگی‌مال‌دانشگاههااست‌که‌فقط دانشگاههاموردنظربوده‌است؟ آن ‌یک‌انقلاب آموزشی‌است‌نه‌یک‌انقلاب‌فرهنگی.زیراانقلاب‌فرهنگی‌بایددر تمام ‌سطوح ‌جامعه‌باکیفیت‌درست‌وبانظم‌خاصی‌انجام‌گیرد. انقلاب‌فرهنگی‌بایدطبق‌قانون‌بندی ‌خاصی‌وضوابط‌خاصی‌درمدارس، دانشگاهها‌، بازار،

خانواده‌ها، خیابانها، مکانهای ‌عمومی‌ و… انجام گیرد.
ثالثاً انقلاب ‌فرهنگی ‌یعنی ‌اینکه ‌ما خودمان ‌افکار غربی ‌و فرهنگ ‌شاهنشاهی ‌را از مغزهایمان ‌بیرون کنیم. در ضمن ‌هیچکس ‌مخالف ‌

جمع‌آوری ‌ستادها در دانشگاهها نیست، ولی‌ اینکه ‌چرا قبل‌ از پایان مهلت‌ از زدوخورد و اصولاً چرا از زد و خوردها جلوگیری ‌نکردند مهم‌است؟

و همانطور که‌ قبلاً برای‌ روزنامه مطلبی ‌به ‌عنوان ‌چگونه ‌و چطور به ‌وحدت ‌نیروها می‌توانیم‌برسیم‌درجهت‌مبارزه‌باشیطان‌بزرگ‌که‌با اینکارهایی‌که‌این‌روزهاوجودداردمنافات‌داشته‌و‌نمی‌توان‌انجام‌پذیربود.ما عوض‌اینکه‌نیروهای‌خودرا جهت‌مبارزه‌باابرقدرتهاوسلطه‌گران‌بکارببندیم، نشسته‌ایم ‌و باهم ‌به ‌اختلاف‌های‌خودمان‌رادامن‌زده‌و هر روزآنراوخیم‌ترمی‌کنیم. اماتاآنجاکه‌بنده‌ درباره ‌انقلاب ‌فرهنگی‌می‌دانم‌بایدبااصول‌زیرهمراه‌باشد

و این‌اصول‌راموردعمل‌قراردهیم.
۱-اصل‌اخلاق‌که‌مهم‌ترین‌اصل‌ازاصول‌انقلاب‌فرهنگی‌باید‌باشد.
۲-عامل‌کیش‌شخصیت–دومین‌عامل‌نداشتن‌کیش‌شخصیت‌می‌باشد.
۳-تدوین‌قانون‌بندی‌فرهنگ‌اسلامی‌درجامعه‌وعمل‌به‌آن.
۴-تغییرسیستم‌آموزشی‌کشور–یک‌انقلاب‌آموزشی‌درمدارس–دانشگاهها و مدارس ‌عالی و…وکیفیت‌آنراعوض‌کردن‌وفرهنگ‌اسلامی‌راجایگزین‌آن‌کردن.
۵-انقلاب‌فرهنگی‌جداازانقلاب‌اقتصادی‌نمی‌تواندباشد چرا که «من‌لا‌معاش ‌له ‌لا ‌معا دله»هردوباید باهم‌پیش‌رود.
۶-رادیووتلویزیون–این‌دوسهم‌بسزائی‌درپیشبردفرهنگ‌اسلامی‌دارند‌وباید‌صدا‌و سیمای‌ فرهنگ اسلامی ‌باشند و با ایجاد بحث‌آزاد، شناساندن‌

مکاتب ‌فکری ‌و ‌مسائل‌اقتصادی‌–اجتماعی‌و‌سیاسی‌و فرهنگی‌جامعه‌به‌مردم.
۷-مطبوعات–روزنامه‌ها ومجلات‌هم‌ یکی‌از ‌عوامل ‌رشد ‌فرهنگ ‌یک ‌جامعه ‌است ‌و ‌آنها ‌باید‌کوشا‌ودر جهت‌رشدفرهنگ‌اسلامی‌و‌ایجادبحث‌آزادو…باشند.


۸-مراکزفرهنگی‌عمومی‌مانند‌سینماها–کتابفروشی‌ها، نوارفروشی‌ها، نمایشگاهها، تئاترها و…که‌اینها‌هم‌می‌توانند‌نقشی‌دررشد‌فرهنگ‌یک‌جامعه‌داشته‌باشند.
اینهامقداری‌بوکه‌به‌ذهن‌حقیررسیداست.
حال‌بایدقضاوت‌کردآیااینکارهایی‌که‌دراین‌روزهاشده‌است‌انقلاب‌فرهنگی‌بوده‌است؟یا جزئی‌ازآن؟
تازه‌آنهم‌نه‌به‌این‌صورت‌و‌کشته‌شدن‌چندین‌نفر‌و‌زیر‌پاگذاشتن‌اخلاق‌انسانی‌ واسلامی.
خدابماتوفیق‌آن‌دهدکه‌بتوانیم‌یک‌جامعه‌ای‌پاک‌از‌همه‌آلودگی‌ها‌داشته‌ باشیم.

Like · · Share

 

منبع www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)