بخاطراینکه شب وروزمان مدام تاریک وتاریک است
این شعر«شب یلدا»رادر«روز» نشرمی کنم
شب یلدا
هرچقدرکه درازباشد…و
ه…
ر…
چ….
ق…
د…
ر…..
د…
ر….
ا….
ز….
به اندازه ی زلف های نازلی
درازنمی شود
شب یلدا
هرچقدرکه دراز باشد…و
د…
ر…
ا…
ز….
د…
ر…
ا…
ز….
تاریک باشد و
تاریک باشد و
تاریک باشد و
ت…
ا…
ر…
ی..
ک….
ت…
ا….
ر…
ی…
ک…..
هیچگاه باندازه ی پیرهن مادرشهیدی
سیاه نیست
شب یلدا
به اندازه ی چشمان دخترساحل«زریبار»
سیاه…
سیاه است
س..
ی…
ا…
ه…
س….
ی…
ا…
ه…
ازاین روست که برایم مقدس است
شب یلدا
هرچقدرکه درازباشد
ه…
ر…
چ…
ق…
د…
ر…
ه…
ر…
چ…
ق…
د….
ر….
د….
ر…
ا…
ز….
ازبوسه ی من و
دخترکناررودخانه ی «زریبار»
کوتاه تربود
کوتاه تر
کوتاه تر
شب یلدا
هرچقدرکه تاریک باشد
ودراز
هرچقدر
هرچقدر
هرچقدر
به اندازه ی «روز»سرزمینم
تاریک و
درازنمی شود
شب یلدا
……………………………….
………………………………
«زریبار»رودخانه ای است درمریوان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)