چنین روزی درچند سال پیش
۲۶آذر۱۳۶۱
خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!
[کتاب درمکتب جمعه،ج۵،ص ۴۰۷خطبه نمازجمعه]هاشمی رفسنجانی:
[گفتیم که هدف اسلام درنظام اقتصادش این است که جامعه ای خالی ازاستکبارواستضعاف از لحاظ اقتصادی بسازد…یکی ازآن موارد،مالیات های جزمی است که دراسلام هست.که دوجور مالیات است.یک جورمالیات ثابت وفیکس که مقدارش تعیین شده. دومی،مالیات های غیرثابت…در مالیات های ثابت ومعین چند موردمشخص است که خیلی معروف است..یکی ازمواردآن خمس است.خمس معنای تحت الفظی اش یعنی یک پنجم از اموال بخشی ازمردم به عنوان مالیات شرعی ازآن هاگرفته می شود…خمس به طورکلی از ضروریات اسلام است…که هیچکس نمی تواند منکرش باشد واگرکسی منکرباشد،باموازین فقهی کافراست…خمس ضروری اسلام است…بنابراین منکرخمس کافراست.کسی که خمس نمی دهدیابایدکافرباشد،یابایدباغی بر اسلام باشد.مسلمان باغی باشد. ازاین دوحال نمی تواندبیرون باشد!
پاورقی:
برخلاف ذکات که چندین باردر قرآن ازآن نام برده شده،ازلفظ خمس فقط یک دفعه دریک آیه و آن هم به صراحت ازغنائم جنگی نام می برد!وعلیرغم اختلاف فقهی درتشبع وتسنن،این پرسش اساسی مطرح می شودکه فقها ومراجع تفلیدشیعه این همه احادیث وچاپ کتاب[مرجع فقهی]ازخمس راازکجای این یک آیه درقرآن درآوورده اند؟!و آنچنان باب خمس رابسط داده و بسیط کرده اندکه منکرش یا ندادن آن رامترادف کافروباغی که حکمش ارتدادومرگ است می دانند؟!به نظرمی رسددرنظام ولایت فقیه به جای آن که قرآن اصل باشد،این فقه استنباطی فقهاومراجع تقلیدوخاتم آن ها!! ولایت مطلقه فقیه است که اصل است وحکومت می کند!وبر همه، وحتی دیگرمراجع تقلیدومجتهدین هم واجب است ازآن اطاعت کنند! ازآنجاکه الان درایران حکومت و دولت بربنای اسلام وقوانین اسلامی است وولایت مطلقه فقیه حاکم برآن است،این تضاد وتناقض گرفتن مالیات وخمس از یک سو،وازطرف دیگردریافت مسقیم خمس توسط دیگرمراجع تقلیدچگونه توجیه می شود!؟و ایضامالیات مستقیم وغیرمستقیم ازدرآمدافراد؟!!
هم چنین رجوع شودبه کتاب: [مشکل اساسی درسازمان روحانیت]اثر:مرتضی مطهری.و ایضانگاه کنیدبه عنوان:[خمس؛به کدام حساب واریزمی شود؟]از کتاب:[همه حرف خدا،دفتراول] اثر:[محمدشوری]،[انتشارات شرکت قلم].
بیست وشش آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)