اگر برای گرانی بنزین اعتصاب می کردیم, این همه کشته می دادیم؟
اگر برای گرانی بنزین اعتصاب می کردیم این تعداد عظیم مجروح می دادیم؟
اگر برای گرانی بنزین اعتصاب می کردیم آیا حاکمیت به زانو در نمی آمد؟
اگر برای گرانی بنزین اعتصاب می کردیم, نیروی انتظامی و سپاه مردم را وحشیانه کتک می زد؟
تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد که اعتصابات شرکت ” نفت” و معلمان حاکمیت را از پا در آورد .
برای اینکه این همه کشته و زخمی نداشته باشیم, اعتصاب مناسب ترین, امکان پذیرترین و با دوام ترین روش, اقدام و چشم انداز برای پیشبرد و توسعهء هر چه بیشتر مبارزات کنونی است.

 

معلم ،دانشجو،کارگر اتحاد اتحاد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)