وقتی که این روزهای اندوه و خون به پایان برسد، پرده از رخسار خیلی‌ها هم افتاده است. کسانی که همواره درباره همه چیز می‌نویسند و تحلیل ارائه می‌دهند اما اکنون یا روزه سکوت گرفته‌اند یا با پراکندن سخنان نومیدکننده، بذر یأس می‌پاشند.

غر زدن و ایراد گرفتن به حکومت ابتذال که هنر نیست، اینقدر این رژیم گند است که خود خامنه‌ای هم هر روز از آن ایراد می‌گیرد.

وقتی که پای سقوط و تغییر درمیان است، هنگام محک زدن و شناخت است.

تفاوت اعتراضات اخیر با قبلی‌ها در این است که نه عقبه در حرف‌های صد من یک غاز روشنفکری و تحلیل‌های آبکی و همیشه نادرست دارد و نه به جناح یا جایی وصل است. 

امروز هم سرکوب شود، فردا برمی‌خیزد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)