چنین روزی در چند سال پیش
۲۵آبان۱۳۶۰
نفت از دور خارج شد!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵آبان ۱۳۶۰
علی خامنه ای (درزمانی که رئیس جمهوربود):
[…ودرداخل هم زمانی که دولت مرحوم شهیدرجایی عزیزمان اعلام کردبرای بودجه سال۶۰ تولیدرابه۲/۵میلیون بشکه خواهدرساند،یک عده ای_که بعد وابستگی آن هابرای همه مردم آشکارشد_فریادبرآوردندکه شما چرانفت می فروشید؟آن هانفت رااز۶/۵میلیون بشکه به۱/۵ میلیون بشکه نرسانده بودند،آن هاکنارازگودبودند،اماحالاکه می دیدنددولت برای ادامه کشورو برای سازندگی آن احتیاج به درآمدداردواین درآمدبافروش نفت به این میزان که نسبت به روزهای قدیمی بسیارکم است،با صحنه ساری درمجلس ونوشته های خودجنجال راه انداختندکه دولت تصمیم داردفروش نفت رابه ۲/۵میلیون بشکه برسانداین جزئی ازتوطئه جهانی بوده واز طرفی شرکت های بزرگ خارجی راوادارمی کردندکه ازمانفت نخرندوازاین طرف درداخل توطئه می کردندکه ماقادربه فروش نفت نیستیم…این هاهمه توطئه بودودشمن باتدبیراین راتعقیب می کردوماامروزازاین جهت در مضیقه نیستیم وبحمدالله تولید نفت مابسیارخوب است ونیز خواهدشد.ازلحاظ مشتری در مضیقه نیستیم.آن هاحیله گری کردندوتوطئه چیدندتانفت مارا ازدورخارج کنند…]
پاورقی:
حضرت آقا!ای امام مسلمین جهان!!
اکنون در۴۱سالگی نظام ولایت فقیه(که۳۰سال آن بارهبری شما واختیارات وقدرتی مافوق قانون وبیش ازخمینی بوده است)،با بصیرت آینده بین وسخنان حکیمانه شما(که خداراشکردائم، حداقل هرهفته یکبارمتکلم الوحده هستیدوایضاباهیچ خبرنگارداخلی وخارجی هم مصاحبه نمی کنید و…)که متاثرازبرنامه های پیشنهادی مشاوران عالی رتبه، منصوبین وکارگزاران حضرتعالی دربیت رهبری،مجمع تشخیص مصلحت،شورای نگهبان ونظارت استصوابی،شورای عالی امنیت،شورای سیاستگذاری مسائل بین المللی،شورای عالی انقلاب فرهنگی،صداوسیماوارتش وسپاه پاسداران وائمه جمعه کشورو…است،نفت ازدورخارج شد.وحضرتعالی هنوزدشمن را مقصرمی دانید!
اکنون هیچ کشوری نمی توانداز مانفت مابخرد.بودجه به نفت وابسته است.گرانی بیدادمی کند.انتظارات مردم زیادشده است وسلایق ونگاه هاوعقایدمردم به دلیل عصرماهواره واینترنت،دائم متغیرومختلف شده است ودیگر نمی توان باموعظه واخلاق، درخواست کردتامردم صرفه جویی کنندومثلادرمنزلشان فریزر نداشته باشند…!!واین بدلیل ناکارآمدی ونابلدی و انحصارو عدم چرخش قدرت وحکومت آخوندی به رهبری ولایت فقیه است…!نه دولت ورئیس جمهوری که تدارکاتچی رهبر است.و متاسفانه منتقدین داخلی مزورانه بجای آنکه انتقادصربح خودرا متوجه رهبری کنند،باحاشیه سازی ومناظرات فریبکارانه،و… کلاهبرداری سیاسی می کنند!
بیست وپنجم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com